جستجو در کنداکتور

پاندای کونگ‌فو کار-3، 13 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
182 MF_10015 19:52:30 00:01:47 پاندای کونگ‌فو کار-3 0 کلیپ موزیکال
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
92 RT4262 14:07:56 00:00:25 آرم تایم (پاندای کونگ‌فو کار-3 ) 0 آرم استیشن
93 CO_74401023 14:08:21 00:20:58 پاندای کونگ‌فو کار-3 11 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
137 RT4262 16:59:40 00:00:20 آرم تایم (پاندای کونگ‌فو کار-3 ) 0 آرم استیشن
138 CO_74401023 17:00:00 00:20:58 پاندای کونگ‌فو کار-3 5 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
144 RT4262 17:00:02 00:00:20 آرم تایم (پاندای کونگ‌فو کار-3 ) 0 آرم استیشن
145 CO_74401022 17:00:22 00:20:11 پاندای کونگ‌فو کار-3 9 13 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
144 CO_74401021 17:00:05 00:20:51 پاندای کونگ‌فو کار-3 5 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
154 CO_74401020 17:00:34 00:20:51 پاندای کونگ‌فو کار-3 4 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
130 E_CO_74401019 17:01:33 00:20:50 پاندای کونگ‌فو کار-3 3 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
179 RT4038 18:59:39 00:00:25 آرم تایم (پاندای کونگ‌فو کار-3) 0 آرم استیشن
180 CO_74141026 19:00:04 00:20:58 پاندای کونگ‌فو کار-3 10 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
118 RT4038 14:00:50 00:00:25 آرم تایم (پاندای کونگ‌فو کار-3) 0 آرم استیشن
119 CO_74141024 14:01:15 00:20:51 پاندای کونگ‌فو کار-3 08 0 مجموعه خارجی
157 RT4038 17:59:41 00:00:25 آرم تایم (پاندای کونگ‌فو کار-3 ) 0 آرم استیشن
158 CO_74141025 18:00:06 00:21:00 پاندای کونگ‌فو کار-3 9 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
125 RT4038 14:00:50 00:00:25 آرم تایم (پاندای کونگ‌فو کار-3) 0 آرم استیشن
126 CO_74141023 14:01:15 00:21:00 پاندای کونگ‌فو کار-3 7 0 مجموعه خارجی
165 RT4038 17:59:36 00:00:25 آرم تایم (پاندای کونگ‌فو کار-3 ) 0 آرم استیشن
166 CO_74141024 18:00:01 00:20:51 پاندای کونگ‌فو کار-3 8 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
130 RT4038 14:00:50 00:00:25 آرم تایم (پاندای کونگ‌فو کار-3) 0 آرم استیشن
131 CO_74141022 14:01:15 00:21:06 پاندای کونگ‌فو کار-3 6 0 مجموعه خارجی
174 RT4038 17:59:43 00:00:25 آرم تایم (پاندای کونگ‌فو کار-3 ) 0 آرم استیشن
175 CO_74141023 18:00:08 00:21:00 پاندای کونگ‌فو کار-3 7 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
178 CO_74141019 18:00:01 00:21:01 پاندای کونگ‌فو کار-3 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
158 MO_54503001 20:03:51 01:20:18 سینمایی پاندای کونگ‌فو کار-3 0 سینمایی