جستجو در کنداکتور

پرده آخر، 6 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
244 RT4112 23:29:34 00:00:25 آرم تایم (پرده آخر) 0 آرم استیشن
245 Pardeye Akhar 05 23:29:59 00:29:05 پرده آخر 5 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
158 RT4112 17:29:35 00:00:25 آرم تایم (پرده آخر) 0 آرم استیشن
159 Pardeye Akhar 05 17:30:00 00:29:05 پرده آخر 5 0 مجموعه ایرانی
241 RT4112 23:29:45 00:00:25 آرم تایم (پرده آخر) 0 آرم استیشن
242 Pardeye Akha 04 23:30:10 00:28:12 پرده آخر 4 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
142 RT4112 14:59:36 00:00:25 آرم تایم (پرده آخر) 0 آرم استیشن
143 Pardeye Akha 03 15:00:01 00:26:03 پرده آخر 3 0 مجموعه ایرانی
170 RT4112 17:29:37 00:00:25 آرم تایم (پرده آخر) 0 آرم استیشن
171 Pardeye Akha 04 17:30:02 00:28:12 پرده آخر 4 0 مجموعه ایرانی
267 RT4112 23:29:38 00:00:25 آرم تایم (پرده آخر) 0 آرم استیشن
268 Pardeye Akha 03 23:30:03 00:26:03 پرده آخر 3 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
124 RT4112 14:45:16 00:00:25 آرم تایم (پرده آخر) 0 آرم استیشن
125 Pardeye Akhar 02. 14:45:41 00:26:11 پرده آخر 2 0 مجموعه ایرانی
160 RT4112 17:30:16 00:00:25 آرم تایم (پرده آخر) 0 آرم استیشن
161 Pardeye Akhar 03. 17:30:41 00:26:03 پرده آخر 3 0 مجموعه ایرانی
258 RT4112 23:29:46 00:00:25 آرم تایم (پرده آخر) 0 آرم استیشن
259 Pardeye Akhar 02. 23:30:11 00:26:11 پرده آخر 2 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
131 RT4112 14:59:35 00:00:25 آرم تایم (پرده آخر) 0 آرم استیشن
132 Pardeye Akhar 01 15:00:00 00:25:38 پرده آخر 1 0 مجموعه ایرانی
159 RT4112 17:29:38 00:00:25 آرم تایم (پرده آخر) 0 آرم استیشن
160 Pardeye Akhar 02. 17:30:03 00:26:11 پرده آخر 02 0 مجموعه ایرانی
262 RT4112 23:29:40 00:00:25 آرم تایم (پرده آخر) 0 آرم استیشن
263 Pardeye Akhar 01 23:30:05 00:25:38 پرده آخر 01 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
175 RT4112 17:29:36 00:00:25 آرم تایم (پرده آخر) 0 آرم استیشن
176 Pardeye Akha 01 17:30:01 00:25:38 پرده آخر 1 0 مجموعه ایرانی