جستجو در کنداکتور

پسر شجاع، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
131 15:26:12 00:01:19 آنونس مجموعه پسر شجاع 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
137 RT4532 15:30:04 00:00:20 آرم تایم (پسر شجاع) 0 آرم استیشن
138 CO_44518025 15:30:24 00:21:48 پسر شجاع 21 56 مجموعه خارجی
150 NM1693 16:54:04 00:01:19 آنونس مجموعه پسر شجاع 0 تیزر و آنونس
163 NM1693 17:55:07 00:01:19 آنونس مجموعه پسر شجاع 0 تیزر و آنونس
183 NM1693 20:19:44 00:01:19 آنونس مجموعه پسر شجاع 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
127 E_RT4532 15:29:45 00:00:20 آرم تایم (پسر شجاع) 0 آرم استیشن
128 E_CO_44518024 15:30:05 00:20:56 پسر شجاع 20 56 مجموعه خارجی
146 E_NM1693 16:54:58 00:01:19 آنونس مجموعه پسر شجاع 0 تیزر و آنونس
162 E_NM1693 17:56:06 00:01:19 آنونس مجموعه پسر شجاع 0 تیزر و آنونس
185 NM1693 20:51:37 00:01:19 آنونس مجموعه پسر شجاع 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
153 E_NM1693 20:22:41 00:01:19 آنونس مجموعه پسر شجاع 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
157 NM1693 20:12:57 00:01:19 آنونس مجموعه پسر شجاع 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
173 NM1693 20:21:20 00:01:19 آنونس مجموعه پسر شجاع 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
140 NM1693 15:26:12 00:01:19 آنونس مجموعه پسر شجاع 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
110 RT4532 15:38:30 00:00:20 آرم تایم (پسر شجاع) 0 آرم استیشن
111 CO_44518023 15:38:50 00:21:48 پسر شجاع 19 56 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
135 RT4532 15:29:46 00:00:20 آرم تایم (پسر شجاع) 0 آرم استیشن
136 CO_44518022 15:30:06 00:21:09 پسر شجاع 17 56 مجموعه خارجی
182 NM1693 20:50:10 00:01:19 آنونس مجموعه پسر شجاع 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
192 NM1693 21:24:52 00:01:19 آنونس مجموعه پسر شجاع 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
137 NM1693 15:56:23 00:01:19 آنونس مجموعه پسر شجاع 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
200 NM1693 21:25:29 00:01:19 آنونس مجموعه پسر شجاع 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
142 NM1693 15:56:09 00:01:19 آنونس مجموعه پسر شجاع 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
131 RT4532 15:37:48 00:00:20 آرم تایم (پسر شجاع) 0 آرم استیشن
132 CO_44518021 15:38:08 00:21:36 پسر شجاع 17 34 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
135 RT4532 15:30:07 00:00:20 آرم تایم (پسر شجاع) 0 آرم استیشن
136 CO_44518019 15:30:27 00:22:16 پسر شجاع 16 56 مجموعه ایرانی
190 NM1693 20:48:23 00:01:19 آنونس مجموعه پسر شجاع 0 تیزر و آنونس