جستجو در کنداکتور

پلنگ دم دراز، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
110 RT4539 14:29:54 00:00:20 آرم تایم (پلنگ دم دراز) 0 آرم استیشن
111 CO_44626034 14:30:14 00:16:13 پلنگ دم دراز 28 28 مجموعه خارجی
177 RT4539 20:29:56 00:00:20 آرم تایم (پلنگ دم دراز) 0 آرم استیشن
178 CO_44626030 20:30:16 00:16:42 پلنگ دم دراز 27 28 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
163 RT4539 17:30:05 00:00:20 آرم تایم (پلنگ دم دراز) 0 آرم استیشن
164 CO_44626030 17:30:25 00:16:42 پلنگ دم دراز 27 34 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
179 RT4539 20:29:49 00:00:20 آرم تایم (پلنگ دم دراز) 0 آرم استیشن
180 CO_44626028 20:30:09 00:19:49 پلنگ دم دراز 24 34 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
145 RT4539 17:29:40 00:00:20 آرم تایم (پلنگ دم دراز) 0 آرم استیشن
146 CO_44626028 17:30:00 00:19:49 پلنگ دم دراز 26 30 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
117 RT4539 14:29:55 00:00:20 آرم تایم (پلنگ دم دراز) 0 آرم استیشن
118 CO_44626031 14:30:15 00:18:36 پلنگ دم دراز 25 34 مجموعه خارجی
184 RT4539 20:30:08 00:00:20 آرم تایم (پلنگ دم دراز) 0 آرم استیشن
185 CO_44626031 20:30:28 00:18:36 پلنگ دم دراز 25 34 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
153 RT4539 17:29:55 00:00:20 آرم تایم (پلنگ دم دراز) 0 آرم استیشن
154 CO_44626031 17:30:15 00:18:36 پلنگ دم دراز 25 30 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
120 RT4539 14:29:47 00:00:20 آرم تایم (پلنگ دم دراز) 0 آرم استیشن
121 CO_44626032 14:30:07 00:20:58 پلنگ دم دراز 24 34 مجموعه خارجی
191 RT4539 20:30:08 00:00:20 آرم تایم (پلنگ دم دراز) 0 آرم استیشن
192 CO_44626032 20:30:28 00:20:58 پلنگ دم دراز 24 34 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
161 RT4539 17:29:52 00:00:20 آرم تایم (پلنگ دم دراز) 0 آرم استیشن
162 CO_44626032 17:30:12 00:20:58 پلنگ دم دراز 24 34 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
186 RT4539 20:29:55 00:00:20 آرم تایم (پلنگ دم دراز) 0 آرم استیشن
187 CO_44626024 20:30:15 00:15:57 پلنگ دم دراز 23 34 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
147 RT4539 17:29:46 00:00:20 آرم تایم (پلنگ دم دراز) 0 آرم استیشن
148 CO_44626024 17:30:06 00:15:57 پلنگ دم دراز 23 34 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
168 RT4539 20:29:45 00:00:20 آرم تایم (پلنگ دم دراز) 0 آرم استیشن
169 CO_44626026 20:30:05 00:21:02 پلنگ دم دراز 22 34 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
155 RT4539 17:29:44 00:00:20 آرم تایم (پلنگ دم دراز) 0 آرم استیشن
156 CO_44626026 17:30:04 00:21:02 پلنگ دم دراز 22 34 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
123 RT4539 14:30:15 00:00:20 آرم تایم (پلنگ دم دراز) 0 آرم استیشن
124 CO_44626025 14:30:35 00:21:02 پلنگ دم دراز 21 34 مجموعه خارجی
186 RT4539 20:30:00 00:00:20 آرم تایم (پلنگ دم دراز) 0 آرم استیشن
187 CO_44626025 20:30:20 00:21:02 پلنگ دم دراز 21 34 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
152 RT4539 17:29:44 00:00:20 آرم تایم (پلنگ دم دراز) 0 آرم استیشن
153 CO_44626025 17:30:04 00:21:02 پلنگ دم دراز 21 34 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
190 RT4539 20:29:49 00:00:20 آرم تایم (پلنگ دم دراز) 0 آرم استیشن
191 CO_44626023 20:30:09 00:19:18 پلنگ دم دراز 14 34 مجموعه خارجی