جستجو در کنداکتور

پلنگ دم دراز، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
116 RT4539 14:30:03 00:00:20 آرم تایم (پلنگ دم دراز) 0 آرم استیشن
117 CO_44626016 14:30:23 00:21:34 پلنگ دم دراز 12 34 مجموعه خارجی
166 NM1696 18:53:17 00:01:27 آنونس مجموعه ماجراهای پلنگ دم دراز 0 تیزر و آنونس
183 RT4539 20:29:54 00:00:20 آرم تایم (پلنگ دم دراز) 0 آرم استیشن
184 CO_44626016 20:30:14 00:21:34 پلنگ دم دراز 12 34 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
153 RT4539 17:59:43 00:00:20 آرم تایم (پلنگ دم دراز) 0 آرم استیشن
154 CO_44626016 18:00:03 00:21:34 پلنگ دم دراز 11 34 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
183 RT4539 20:29:04 00:00:20 آرم تایم (پلنگ دم دراز) 0 آرم استیشن
184 CO_44626015 20:29:24 00:20:46 پلنگ دم دراز 11 34 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
135 NM1696 16:55:25 00:01:27 آنونس مجموعه ماجراهای پلنگ دم دراز 0 تیزر و آنونس
149 RT4539 17:59:59 00:00:20 آرم تایم (پلنگ دم دراز) 0 آرم استیشن
150 CO_44626015 18:00:19 00:20:46 پلنگ دم دراز 13 34 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
117 RT4539 14:29:56 00:00:20 آرم تایم (پلنگ دم دراز) 0 آرم استیشن
118 CO_44626014 14:30:16 00:22:50 پلنگ دم دراز 12 34 مجموعه خارجی
168 NM1696 18:53:26 00:01:27 آنونس مجموعه ماجراهای پلنگ دم دراز 0 تیزر و آنونس
187 RT4539 20:29:43 00:00:20 آرم تایم (پلنگ دم دراز) 0 آرم استیشن
188 CO_44626014 20:30:03 00:22:50 پلنگ دم دراز 12 34 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
136 NM1696 16:55:11 00:01:27 آنونس مجموعه ماجراهای پلنگ دم دراز 0 تیزر و آنونس
151 RT4539 18:00:11 00:00:20 آرم تایم (پلنگ دم دراز) 0 آرم استیشن
152 CO_44626014 18:00:31 00:22:50 پلنگ دم دراز 12 34 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
119 RT4539 14:30:03 00:00:20 آرم تایم (پلنگ دم دراز) 0 آرم استیشن
120 CO_44626012 14:30:23 00:22:35 پلنگ دم دراز 11 34 مجموعه خارجی
172 NM1696 18:53:14 00:01:27 آنونس مجموعه ماجراهای پلنگ دم دراز 0 تیزر و آنونس
190 RT4539 20:29:54 00:00:20 آرم تایم (پلنگ دم دراز) 0 آرم استیشن
191 CO_44626012 20:30:14 00:22:35 پلنگ دم دراز 11 34 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
159 RT4539 17:59:46 00:00:20 آرم تایم (پلنگ دم دراز) 0 آرم استیشن
160 CO_44626012 18:00:06 00:22:35 پلنگ دم دراز 11 34 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
189 RT4539 20:30:00 00:00:20 آرم تایم (پلنگ دم دراز) 0 آرم استیشن
190 CO_44626010 20:30:20 00:22:24 پلنگ دم دراز 11 34 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
151 NM1696 17:26:05 00:01:27 آنونس مجموعه ماجراهای پلنگ دم دراز 0 تیزر و آنونس
158 RT4539 17:59:47 00:00:20 آرم تایم (پلنگ دم دراز) 0 آرم استیشن
159 CO_44626010 18:00:07 00:22:24 پلنگ دم دراز 11 34 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
121 RT4539 14:30:26 00:00:20 آرم تایم (پلنگ دم دراز) 0 آرم استیشن
122 CO_44626011 14:30:46 00:20:15 پلنگ دم دراز 10 34 مجموعه خارجی
193 RT4539 20:30:29 00:00:20 آرم تایم (پلنگ دم دراز) 0 آرم استیشن
194 CO_44626011 20:30:49 00:20:15 پلنگ دم دراز 10 34 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
154 NM1696 17:24:56 00:01:27 آنونس مجموعه ماجراهای پلنگ دم دراز 0 تیزر و آنونس
162 RT4539 18:00:13 00:00:20 آرم تایم (پلنگ دم دراز) 0 آرم استیشن
163 CO_44626011 18:00:33 00:20:15 پلنگ دم دراز 10 34 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
121 RT4539 14:30:06 00:00:20 آرم تایم (پلنگ دم دراز) 0 آرم استیشن
122 CO_44626009 14:30:26 00:21:31 پلنگ دم دراز 9 34 مجموعه خارجی
195 RT4539 20:29:54 00:00:20 آرم تایم (پلنگ دم دراز) 0 آرم استیشن
196 CO_44626009 20:30:14 00:21:31 پلنگ دم دراز 9 34 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
121 NM1696 14:49:43 00:01:27 آنونس مجموعه ماجراهای پلنگ دم دراز 0 تیزر و آنونس
161 RT4539 17:59:54 00:00:20 آرم تایم (پلنگ دم دراز) 0 آرم استیشن
162 CO_44626009 18:00:14 00:21:31 پلنگ دم دراز 9 34 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
194 RT4539 20:29:53 00:00:20 آرم تایم (پلنگ دم دراز) 0 آرم استیشن
195 CO_44626008 20:30:13 00:23:06 پلنگ دم دراز 8 34 مجموعه خارجی