جستجو در کنداکتور

پهلوانان، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
102 16:06:27 00:29:56 پهلوانان 40 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
187 RT4039 20:59:35 00:00:25 آرم تایم (پهلوانان) 0 آرم استیشن
188 CO_74039009 21:00:00 00:29:30 پهلوانان 39 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
122 CO_74039009 16:00:07 00:29:30 پهلوانان 39 0 مجموعه ایرانی
180 RT4039 20:59:36 00:00:25 آرم تایم (پهلوانان) 0 آرم استیشن
181 CO_74039008 21:00:01 00:29:56 پهلوانان 38 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
106 CO_74039008 16:06:27 00:29:56 پهلوانان 38 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
191 RT4039 20:59:59 00:00:25 آرم تایم (پهلوانان) 0 آرم استیشن
192 CO_74039007 21:00:24 00:29:45 پهلوانان 37 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
122 RT4039 15:59:51 00:00:25 آرم تایم (پهلوانان) 0 آرم استیشن
123 CO_74039007 16:00:16 00:29:45 پهلوانان 37 0 مجموعه ایرانی
197 RT4039 20:59:39 00:00:25 ارم تایم (پهلوانان) 0 آرم استیشن
198 CO_74039005 21:00:04 00:29:08 پهلوانان 36 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
123 RT4039 15:59:48 00:00:25 آرم تایم (پهلوانان) 0 آرم استیشن
124 CO_74039005 16:00:13 00:29:08 پهلوانان 65 69 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
186 RT4039 20:59:35 00:00:25 آرم تایم (پهلوانان) 0 آرم استیشن
187 CO_74039004 21:00:00 00:29:34 پهلوانان 35 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
125 RT4039 15:59:36 00:00:25 آرم تایم (پهلوانان) 0 آرم استیشن
126 CO_74039004 16:00:01 00:29:34 پهلوانان 35 0 مجموعه ایرانی
177 RT4039 20:59:35 00:00:25 آرم تایم (پهلوانان) 0 آرم استیشن
178 CO_74039003 21:00:00 00:33:44 پهلوانان 34 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
115 CO_74039003 16:10:39 00:33:44 پهلوانان 56 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
217 RT4039 20:59:44 00:00:25 آرم تایم (پهلوانان) 0 آرم استیشن
218 CO_74039002 21:00:09 00:29:52 پهلوانان 33 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
127 RT4039 15:59:41 00:00:25 آرم تایم (پهلوانان) 0 آرم استیشن
128 CO_74039002 16:00:06 00:29:52 پهلوانان 56 69 مجموعه ایرانی
197 RT4039 20:59:44 00:00:25 آرم تایم (پهلوانان) 0 آرم استیشن
198 CO_74039001 21:00:09 00:34:43 پهلوانان 5 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
137 RT4039 15:59:35 00:00:25 آرم تایم (پهلوانان) 0 آرم استیشن
138 CO_74039001 16:00:00 00:34:43 پهلوانان 55 69 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
5 E_CO_74038006 00:30:00 00:30:29 پهلوانان 31 0 مجموعه ایرانی
41 E_CO_74038006 06:30:01 00:30:29 پهلوانان 0 مجموعه ایرانی
215 RT4039 20:59:37 00:00:25 ارم تایم (پهلوانان) 0 مجموعه خارجی
216 E_CO_74038006 21:00:02 00:30:29 پهلوانان 31 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
3 E_RT4039 00:29:37 00:00:25 ارم تایم (پهلوانان) 0 آرم استیشن
4 E_CO_74038005 00:30:02 00:35:58 پهلوانان 30 0 مجموعه ایرانی
36 E_RT4039 06:29:42 00:00:25 آرم تایم (پهلوانان ) 0 آرم استیشن
37 E_CO_74038005 06:30:07 00:35:58 پهلوانان 30 0 مجموعه ایرانی
154 E_CO_74038006 16:00:01 00:30:29 پهلوانان 6 0 مجموعه ایرانی
188 E_CO_74038005 21:00:37 00:35:58 پهلوانان 30 0 مجموعه ایرانی