جستجو در کنداکتور

پهلوانان، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
34 RT1063 09:29:35 00:00:25 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
35 CO_71036027 09:30:00 00:14:17 پهلوانان پویا 14 30 مجموعه ایرانی
83 TT_71034002 11:55:18 00:00:48 تیزردر حین پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
24 TT_71034002 09:06:37 00:00:48 تیزردر حین پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
35 RT1063 09:29:40 00:00:25 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
36 CO_71036026 09:30:05 00:13:46 پهلوانان پویا 13 30 مجموعه ایرانی
61 TT_71034002 10:56:44 00:00:48 تیزردر حین پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
92 NM20106 12:36:47 00:02:02 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
112 TT_71034002 13:35:33 00:00:48 تیزردر حین پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
38 E_RT1063 09:29:43 00:00:25 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
39 E_CO_71036010 09:30:08 00:11:56 پهلوانان پویا 12 30 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
46 RT1063 09:29:35 00:00:25 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
47 CO_710360017 09:30:00 00:14:15 پهلوانان پویا 11 30 مجموعه ایرانی
70 NM20106 10:38:44 00:02:02 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
91 NM20106 11:24:16 00:02:02 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
106 NM20106 12:12:17 00:02:02 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
40 RT1063 09:29:37 00:00:25 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
41 CO_71036016 09:30:02 00:13:11 پهلوانان پویا 10 30 مجموعه ایرانی
47 NM20106 09:54:52 00:02:02 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
54 TT_71034002 10:19:30 00:00:48 تیزردر حین پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
117 NM20106 12:53:09 00:02:02 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
18 TT_71034002 08:53:21 00:00:48 تیزردر حین پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
28 NM20106 09:12:37 00:02:02 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
36 RT1063 09:29:35 00:00:25 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
37 CO_71036022 09:30:00 00:14:25 پهلوانان پویا 9 30 مجموعه ایرانی
95 NM20106 12:51:12 00:02:02 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
36 RT1063 09:29:35 00:00:25 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
37 CO_71036021 09:30:00 00:14:25 پهلوانان پویا 8 30 مجموعه ایرانی
58 TT_71034002 10:37:48 00:00:48 تیزردر حین پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
83 NM20106 11:53:51 00:02:02 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
113 NM20106 13:24:46 00:02:02 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
32 RT1063 09:29:35 00:00:25 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
33 CO_710360020 09:30:00 00:13:48 پهلوانان پویا 7 30 مجموعه ایرانی
79 TT_71034002 11:54:18 00:00:48 تیزردر حین پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
6 TT_71034002 08:08:53 00:00:48 تیزردر حین پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
24 TT_71034002 09:08:11 00:00:48 تیزردر حین پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
34 RT1063 09:29:46 00:00:25 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
35 CO_710360019 09:30:11 00:14:40 پهلوانان پویا 6 30 مجموعه ایرانی
50 TT_71034002 10:28:48 00:00:48 تیزردر حین پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
107 TT_71034002 13:43:28 00:00:48 تیزردر حین پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
112 TT_71034002 13:55:18 00:00:48 تیزردر حین پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
14 NM20106 08:36:54 00:02:02 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
41 RT1063 09:29:48 00:00:25 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
42 CO_710360018 09:30:13 00:14:34 پهلوانان پویا 5 30 مجموعه ایرانی
59 NM20106 10:38:33 00:02:02 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
78 NM20106 11:24:42 00:02:02 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
111 NM20106 12:54:33 00:02:02 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
124 NM20106 13:38:44 00:02:02 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
34 E=RT1063 09:29:38 00:00:25 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
35 E_CO_71036011 09:30:03 00:11:22 پهلوانان پویا 4 30 مجموعه ایرانی
59 E-NM20106 10:35:14 00:02:00 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
83 E-NM20106 11:25:42 00:02:02 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
31 E-NM20106 09:12:40 00:02:00 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
37 E=RT1063 09:29:35 00:00:25 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
38 E_CO_71036010 09:30:00 00:11:56 پهلوانان پویا 3 30 مجموعه ایرانی
68 E-NM20106 11:10:52 00:02:02 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
80 E-NM20106 11:54:34 00:02:02 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
18 TT_71034002 08:53:53 00:00:48 تیزردر حین پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
29 NM20106 09:12:33 00:02:02 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
36 RT1063 09:29:35 00:00:25 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
37 CO_71036023 09:30:00 00:13:30 پهلوانان پویا 2 30 مجموعه ایرانی
98 NM20106 12:51:21 00:02:02 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
35 RT1063 09:29:37 00:00:25 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
36 CO_71036015 09:30:02 00:14:25 پهلوانان پویا 1 30 مجموعه ایرانی
56 TT_71034002 10:38:05 00:00:48 تیزردر حین پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
80 NM20106 11:53:51 00:02:02 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
33 RT1063 09:29:35 00:00:25 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
34 CO_71036013 09:30:00 00:14:49 پهلوانان پویا 30 30 مجموعه ایرانی
58 TT_71034002 10:54:48 00:00:48 تیزردر حین پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
80 TT_71034002 11:56:18 00:00:48 تیزردر حین پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
86 NM20106 12:12:38 00:02:02 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس