جستجو در کنداکتور

پهلوانان، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
25 NM20162 09:12:12 00:01:30 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
33 RT1094 09:29:42 00:00:20 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
34 CO_71036027 09:30:02 00:13:47 پهلوانان پویا 27 33 مجموعه ایرانی
64 TT_71034002 11:08:44 00:00:48 تیزر مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
34 RT1094 09:31:19 00:00:20 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
35 CO_71036026 09:31:39 00:14:48 پهلوانان پویا 26 33 مجموعه ایرانی
74 TT_71034002 11:52:50 00:00:48 تیزر مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
19 TT_71034002 08:41:21 00:00:48 تیزر مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
36 RT1094 09:32:10 00:00:20 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
37 CO_71036025 09:32:30 00:14:49 پهلوانان پویا 25 33 مجموعه ایرانی
73 TT_71034002 11:54:14 00:00:48 تیزر مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
33 RT1094 09:29:57 00:00:20 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
34 CO_71036024 09:30:17 00:13:38 پهلوانان پویا 24 33 مجموعه ایرانی
96 NM20162 13:10:36 00:01:30 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
38 RT1094 09:29:43 00:00:20 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
39 CO_71036023 09:30:03 00:13:30 پهلوانان پویا 23 30 مجموعه ایرانی
114 NM20162 13:37:25 00:01:30 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
31 NM20162 09:11:11 00:01:30 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
39 RT1094 09:30:25 00:00:20 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
40 CO_71036022 09:30:45 00:14:25 پهلوانان پویا 22 33 مجموعه ایرانی
101 TT_71034002 12:26:44 00:00:48 تیزر مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
35 RT1094 09:29:53 00:00:20 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
36 CO_71036021 09:30:13 00:14:25 پهلوانان پویا 21 33 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
25 NM20162 09:11:01 00:01:30 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
33 RT1094 09:29:42 00:00:20 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
34 CO_71036020 09:30:02 00:13:48 پهلوانان پویا 19 33 مجموعه ایرانی
64 TT_71034002 11:05:20 00:00:48 تیزر مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
27 TT_71034002 08:56:06 00:00:48 تیزر مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
41 RT1094 09:29:58 00:00:20 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
42 CO_71036019 09:30:18 00:14:20 پهلوانان پویا 18 33 مجموعه ایرانی
194 RT4241 20:29:08 00:00:25 آرم تایم (پهلوانان) 0 آرم استیشن
195 CO_74314005 20:29:33 00:35:44 پهلوانان 5 6 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
20 TT_71034002 08:41:21 00:00:48 تیزر مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
40 RT1094 09:29:57 00:00:20 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
41 CO_71036018 09:30:17 00:14:40 پهلوانان پویا 17 33 مجموعه ایرانی
182 CO_74314005 16:30:13 00:35:44 پهلوانان 5 6 مجموعه ایرانی
218 RT4241 20:28:28 00:00:25 آرم تایم (پهلوانان) 0 آرم استیشن
219 CO_74314004 20:28:53 00:32:02 پهلوانان 4 6 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
94 E_NM20162 12:25:11 00:01:30 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
143 E_CO_74314004 16:29:58 00:31:58 پهلوانان 4 6 مجموعه ایرانی
183 E_CO_74314003 20:30:11 00:27:24 پهلوانان 3 6 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
12 NM20162 08:38:12 00:01:30 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
35 RT1094 09:29:41 00:00:20 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
36 CO_71036016 09:30:01 00:14:16 پهلوانان پویا 10 30 مجموعه ایرانی
66 TT_71034002 11:10:18 00:00:48 تیزر مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
116 NM20162 13:37:58 00:01:30 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
147 CO_74314003 16:30:25 00:27:28 پهلوانان 3 6 مجموعه ایرانی
192 E_CO_74314002 20:30:00 00:32:32 پهلوانان 2 6 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
27 NM20162 09:10:57 00:01:30 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
35 RT1094 09:29:36 00:00:20 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
36 CO_71036015 09:29:56 00:13:12 پهلوانان پویا 15 33 مجموعه ایرانی
166 CO_74314002 16:30:24 00:32:32 پهلوانان 2 6 مجموعه ایرانی
213 CO_74314001 20:30:27 00:29:34 پهلوانان 1 6 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
43 RT1094 09:30:08 00:00:20 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
44 CO_71036014 09:30:28 00:14:47 پهلوانان پویا 14 33 مجموعه ایرانی
50 TT_71034002 09:59:23 00:00:48 تیزر مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
29 NM20153 09:10:48 00:01:30 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
36 RT1094 09:29:31 00:00:20 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
37 CO_71036013 09:29:51 00:14:25 پهلوانان پویا 13 33 مجموعه ایرانی
70 TT_71034002 11:05:13 00:00:48 تیزر مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
85 TT_71034002 11:43:56 00:00:48 تیزر مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس