جستجو در کنداکتور

پهلوانان، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
132 RT4039 14:59:43 00:00:25 آرم تایم (پهلوانان) 0 آرم استیشن
133 E_CO_74039018 15:00:08 00:28:34 پهلوانان 58 0 مجموعه ایرانی
216 RT4039 23:30:29 00:00:25 آرم تایم (پهلوانان) 0 آرم استیشن
217 CO_74039018 23:30:54 00:28:34 پهلوانان-4 18 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
145 E_RT4039 17:29:35 00:00:25 آرم تایم (پهلوانان) 0 آرم استیشن
146 E_CO_74039018 17:30:00 00:28:34 پهلوانان 18 0 مجموعه ایرانی
208 E_RT4039 23:29:35 00:00:25 آرم تایم (پهلوانان) 0 آرم استیشن
209 E_CO_74039017 23:30:00 00:29:28 پهلوانان 17 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
144 E_RT4039 17:29:35 00:00:25 آرم تایم (پهلوانان) 0 آرم استیشن
145 E_CO_74039017 17:30:00 00:29:28 پهلوانان 17 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
214 RT4039 20:59:41 00:00:25 آرم تایم (پهلوانان) 0 آرم استیشن
215 CO_74039005 21:00:06 00:29:08 پهلوانان 51 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
184 CO_74039007 21:00:02 00:29:45 پهلوانان 50 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
199 CO_74039020 21:00:00 00:33:36 پهلوانان 49 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
189 CO_74039019 21:00:02 00:28:53 پهلوانان 48 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
223 E_RT4039 20:59:35 00:00:25 ارم تایم (پهلوانان) 0 آرم استیشن
224 CO_74039017 21:00:00 00:29:44 پهلوانان 47 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
120 CO_74039017 16:07:58 00:29:44 پهلوانان 47 0 مجموعه ایرانی
174 RT4039 20:59:36 00:00:25 ارم تایم (پهلوانان) 0 آرم استیشن
175 CO_74039006 21:00:01 00:31:36 پهلوانان 46 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
130 RT4039 15:59:35 00:00:25 ارم تایم (پهلوانان) 0 آرم استیشن
131 CO_74039006 16:00:00 00:31:36 پهلوانان 46 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
196 RT4039 20:59:38 00:00:25 آرم تایم (پهلوانان) 0 آرم استیشن
197 CO_74039016 21:00:03 00:30:00 پهلوانان 45 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
130 RT4039 15:59:37 00:00:25 ارم تایم (پهلوانان) 0 آرم استیشن
131 CO_74039016 16:00:02 00:30:00 پهلوانان 45 0 مجموعه ایرانی
194 RT4039 20:59:55 00:00:25 ارم تایم (پهلوانان) 0 آرم استیشن
195 CO_74039015 21:00:20 00:30:03 پهلوانان 44 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
124 RT4039 15:59:44 00:00:25 ارم تایم (پهلوانان) 0 مجموعه خارجی
125 CO_74039015 16:00:09 00:30:03 پهلوانان 44 0 مجموعه ایرانی