جستجو در کنداکتور

پیمان دوستی، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
127 SE_74401012 14:33:06 00:23:03 پیمان دوستی 12 33 مجموعه خارجی
170 RT4304 19:59:40 00:00:20 آرم تایم (پیمان دوستی) 0 آرم استیشن
171 SE_74401012 20:00:00 00:23:03 پیمان دوستی 12 33 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
146 RT4304 17:29:40 00:00:20 آرم تایم پیمان دوستی) 0 آرم استیشن
147 SE_74401012 17:30:00 00:23:03 پیمان دوستی 12 33 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
117 SE_74401011 14:33:00 00:22:23 پیمان دوستی 11 33 مجموعه خارجی
157 RT4304 19:59:07 00:00:20 آرم تایم (پیمان دوستی) 0 آرم استیشن
158 SE_74401011 19:59:27 00:22:23 پیمان دوستی 11 33 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
140 RT4304 17:30:01 00:00:20 آرم تایم پیمان دوستی) 0 آرم استیشن
141 SE_74401011 17:30:21 00:22:23 پیمان دوستی 11 33 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
156 TT1255 18:20:12 00:01:00 تیزر مجموعه پیمان دوستی 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
181 NM1624 18:24:21 00:01:30 آنونس مجموعه پیمان دوستی 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
130 RT4304 14:35:43 00:00:20 آرم تایم (پیمان دوستی) 0 آرم استیشن
131 SE_74401010 14:36:03 00:21:17 پیمان دوستی 10 33 مجموعه خارجی
174 RT4304 20:31:43 00:00:20 آرم تایم (پیمان دوستی) 0 آرم استیشن
175 SE_74401010 20:32:03 00:21:17 پیمان دوستی 16 111 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
158 RT4304 17:29:40 00:00:20 آرم تایم (پیمان دوستی) 0 آرم استیشن
159 SE_74401010 17:30:00 00:21:17 پیمان دوستی 10 33 مجموعه خارجی
168 NM1624 18:20:47 00:01:30 آنونس مجموعه پیمان دوستی 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
134 SE_74401009 14:33:39 00:22:24 پیمان دوستی 9 33 مجموعه خارجی
155 NM1624 17:53:19 00:01:30 آنونس مجموعه پیمان دوستی 0 تیزر و آنونس
182 SE_74401009 20:35:31 00:22:24 پیمان دوستی 9 33 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
158 RT4304 17:29:49 00:00:20 آرم تایم پیمان دوستی) 0 آرم استیشن
159 SE_74401009 17:30:09 00:22:24 پیمان دوستی 9 33 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
156 TT1255 18:21:19 00:01:00 تیزر مجموعه پیمان دوستی 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
150 TT1255 15:55:33 00:01:00 تیزر مجموعه پیمان دوستی 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
152 TT1255 15:54:59 00:01:00 تیزر مجموعه پیمان دوستی 0 تیزر و آنونس
203 TT1255 21:22:10 00:01:00 تیزر مجموعه پیمان دوستی 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
142 RT4304 14:33:27 00:00:20 آرم تایم (پیمان دوستی) 0 آرم استیشن
143 SE_74401008 14:33:47 00:22:02 پیمان دوستی 8 33 مجموعه خارجی
154 TT1255 15:54:57 00:01:00 تیزر مجموعه پیمان دوستی 0 تیزر و آنونس
208 RT4304 20:31:36 00:00:20 آرم تایم (پیمان دوستی) 0 آرم استیشن
209 SE_74401008 20:31:56 00:22:02 پیمان دوستی 8 33 مجموعه خارجی
216 TT1255 21:24:11 00:01:00 تیزر مجموعه پیمان دوستی 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
152 RT4304 17:32:37 00:00:20 آرم تایم (پیمان دوستی) 0 آرم استیشن
153 SE_74401008 17:32:57 00:22:02 پیمان دوستی 8 33 مجموعه خارجی
159 TT1255 18:24:19 00:01:00 تیزر مجموعه پیمان دوستی 0 تیزر و آنونس
186 TT1255 21:20:07 00:01:00 تیزر مجموعه پیمان دوستی 0 تیزر و آنونس