جستجو در کنداکتور

پیمان دوستی، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
223 RT4304 22:29:44 00:00:20 آرم تایم (پیمان دوستی) 0 آرم استیشن
224 B_SE_74401001 22:30:04 00:27:27 پیمان دوستی 24 23 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
186 RT4304 17:30:19 00:00:20 آرم تایم (پیمان دوستی) 0 آرم استیشن
187 B_SE_74401001 17:30:39 00:27:27 پیمان دوستی 24 33 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
214 RT4304 22:30:15 00:00:20 آرم تایم (پیمان دوستی) 0 آرم استیشن
215 SE_74401023 22:30:35 00:20:45 پیمان دوستی 23 23 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
170 SE_74401023 17:30:23 00:20:45 پیمان دوستی 23 33 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
132 E_NM1656 15:42:46 00:01:30 آنونس مجموعه پیمان دوستی 0 تیزر و آنونس
165 E_NM1656 17:55:17 00:01:30 آنونس مجموعه پیمان دوستی 0 تیزر و آنونس
198 E_NM1656 20:22:07 00:01:30 آنونس مجموعه پیمان دوستی 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
221 E_NM1656 22:21:52 00:01:30 آنونس مجموعه پیمان دوستی 0 تیزر و آنونس
228 E_NM1656 22:52:19 00:01:30 آنونس مجموعه پیمان دوستی 0 تیزر و آنونس
235 E_NM1656 23:18:33 00:01:30 آنونس مجموعه پیمان دوستی 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
203 RT4304 22:29:55 00:00:20 آرم تایم (پیمان دوستی) 0 آرم استیشن
204 SE_74401022 22:30:15 00:19:02 پیمان دوستی 22 33 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
164 RT4304 17:29:44 00:00:20 آرم تایم (پیمان دوستی) 0 آرم استیشن
165 SE_74401022 17:30:04 00:19:02 پیمان دوستی 22 33 مجموعه خارجی
208 NM1656 22:52:01 00:01:30 آنونس مجموعه پیمان دوستی 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
196 RT4304 22:29:55 00:00:20 آرم تایم (پیمان دوستی) 0 آرم استیشن
197 SE_74401021 22:30:15 00:20:39 پیمان دوستی 21 33 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
169 RT4304 17:29:40 00:00:20 آرم تایم (پیمان دوستی) 0 آرم استیشن
170 SE_74401021 17:30:00 00:20:39 پیمان دوستی 21 33 مجموعه خارجی
213 NM1656 22:52:07 00:01:30 آنونس مجموعه پیمان دوستی 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
149 NM1647 18:23:35 00:01:30 آنونس مجموعه پیمان دوستی 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
167 TT1255 19:52:53 00:01:00 تیزر مجموعه پیمان دوستی 0 تیزر و آنونس
187 TT1255 20:59:00 00:01:00 تیزر مجموعه پیمان دوستی 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
127 RT4304 14:34:07 00:00:20 آرم تایم (پیمان دوستی) 0 آرم استیشن
128 SE_74401020 14:34:27 00:20:34 پیمان دوستی 20 33 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
143 TT1255 16:23:49 00:01:00 تیزر مجموعه پیمان دوستی 0 تیزر و آنونس
160 RT4304 17:29:39 00:00:20 آرم تایم (پیمان دوستی) 0 آرم استیشن
161 SE_74401020 17:29:59 00:20:34 پیمان دوستی 20 33 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
123 SE_74401019 14:33:48 00:22:41 پیمان دوستی 19 33 مجموعه خارجی
178 TT1255 18:53:29 00:01:00 تیزر مجموعه پیمان دوستی 0 تیزر و آنونس