جستجو در کنداکتور

کارآگاه نجار، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
40 NM1375 05:29:00 00:01:25 آنونس مجموعه کارآگاه نجار 0 تیزر و آنونس
197 17:30:09 00:29:05 کارآگاه نجار 41 0 مجموعه ایرانی
215 NM1375 20:14:36 00:01:25 آنونس مجموعه کارآگاه نجار 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
57 RT4020 07:29:52 00:00:25 آرم تایم (کارآگاه نجار) 0 آرم استیشن
58 karagah najar 06 07:30:17 00:20:59 کارآگاه نجار 0 مجموعه ایرانی
179 RT4020 14:59:41 00:00:25 آرم تایم (کارآگاه نجار) 0 آرم استیشن
261 karagah najar 06 23:29:58 00:20:59 کارآگاه نجار 40 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
202 RT4020 17:29:36 00:00:25 آرم تایم (کارآگاه نجار) 0 آرم استیشن
203 17:30:01 00:20:59 کارآگاه نجار 40 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
22 NM1375 01:58:13 00:01:25 آنونس مجموعه کارآگاه نجار 0 تیزر و آنونس
230 NM1375 19:28:28 00:01:25 آنونس مجموعه کارآگاه نجار 0 تیزر و آنونس
235 NM1375 19:57:36 00:01:25 آنونس مجموعه کارآگاه نجار 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
33 NM1375 05:28:36 00:01:25 آنونس مجموعه کارآگاه نجار 0 تیزر و آنونس
209 NM1375 20:14:36 00:01:25 آنونس مجموعه کارآگاه نجار 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
209 RT4020 23:29:40 00:00:25 آرم تایم (کارآگاه نجار) 0 آرم استیشن
210 karagah najar 05 23:30:05 00:22:26 کارآگاه نجار 39 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
141 RT4020 17:29:35 00:00:25 آرم تایم (کارآگاه نجار) 0 آرم استیشن
142 karagah najar 05 17:30:00 00:22:26 کارآگاه نجار 39 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
176 RT4020 21:29:35 00:00:25 آرم تایم (کارآگاه نجار) 0 آرم استیشن
177 karagah najar 04 21:30:00 00:21:56 کارآگاه نجار 38 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
147 RT4020 17:29:59 00:00:25 آرم تایم (کارآگاه نجار) 0 آرم استیشن
148 karagah najar 04 17:30:24 00:21:56 کارآگاه نجار 38 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
148 NM1363 18:20:08 00:01:25 آنونس مجموعه کارآگاه نجار 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
126 NM1363 15:52:46 00:01:25 آنونس مجموعه کارآگاه نجار 0 تیزر و آنونس
182 karagah najar 28 21:28:09 00:23:35 کارآگاه نجار 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
149 RT4020 17:29:40 00:00:25 آرم تایم (کارآگاه نجار) 0 آرم استیشن
150 17:30:05 00:23:35 کارآگاه نجار 36 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
187 RT4020 21:29:55 00:00:25 آرم تایم (کارآگاه نجار) 0 آرم استیشن
188 karagah najar 27 21:30:20 00:19:16 کارآگاه نجار 35 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
140 RT4020 17:29:35 00:00:25 آرم تایم (کارآگاه نجار) 0 آرم استیشن
141 karagah najar 27 17:30:00 00:19:16 کارآگاه نجار 35 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
201 NM1363 21:28:16 00:01:25 آنونس مجموعه کارآگاه نجار 0 تیزر و آنونس