جستجو در کنداکتور

کارآگاه گجت، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
123 NM1237 15:13:38 00:01:26 آنونس مجموعه کارآگاه گجت 0 تیزر و آنونس
166 NM1237 19:50:01 00:01:26 آنونس مجموعه کارآگاه گجت 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
121 TT1023 14:44:02 00:01:00 تیزر مجموعه کارآگاه گجت 0 تیزر و آنونس
182 Inspector.Gadget.S01E12-mxf_v2 21:00:00 00:11:38 کارآگاه گجت 3 0 مجموعه خارجی
193 NM1237 21:47:08 00:01:26 آنونس مجموعه کارآگاه گجت 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
134 Inspector.Gadget.S01E12-mxf_v2 17:00:02 00:11:38 کارآگاه گجت 0 مجموعه خارجی
145 NM1237 17:43:30 00:01:26 آنونس مجموعه کارآگاه گجت 0 تیزر و آنونس
178 Inspector.Gadget.S01E03-mxf_v2 21:00:00 00:11:06 کارآگاه گجت 21 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
136 Inspector.Gadget.S01E03 17:00:00 00:11:06 کارآگاه گجت 21 0 مجموعه خارجی
188 NM1237 20:09:32 00:01:26 آنونس مجموعه کارآگاه گجت 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
163 NM1237 19:48:57 00:01:26 آنونس مجموعه کارآگاه گجت 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
128 NM1237 15:53:39 00:01:26 آنونس مجموعه کارآگاه گجت 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
171 NM1237 19:51:33 00:01:26 آنونس مجموعه کارآگاه گجت 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
176 Inspector.Gadget.S01E23-mxf_v2_20 21:00:40 00:11:32 کارآگاه گجت 20 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
130 Inspector.Gadget.S01E23-mxf_v2_20 17:00:00 00:11:32 کارآگاه گجت 20 0 مجموعه خارجی
163 Inspector.Gadget.S01E22-mxf_v2_19 21:00:01 00:11:22 کارآگاه گجت 19 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
134 Inspector.Gadget.S01E22-mxf_v2_19 17:00:04 00:11:22 کارآگاه گجت 19 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
159 NM1237 17:58:26 00:01:26 آنونس مجموعه کارآگاه گجت 0 تیزر و آنونس
178 NM1237 19:42:15 00:01:26 آنونس مجموعه کارآگاه گجت 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
187 NM1237 19:52:45 00:01:26 آنونس مجموعه کارآگاه گجت 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
119 TT1023 14:44:03 00:01:00 تیزر مجموعه کارآگاه گجت 0 تیزر و آنونس
181 Inspector.Gadget.S01E17 21:00:00 00:11:20 کارآگاه گجت 18 0 مجموعه خارجی
193 NM1237 21:51:45 00:01:26 آنونس مجموعه کارآگاه گجت 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
141 Inspector.Gadget.S01E17 16:55:02 00:11:20 کارآگاه گجت 18 0 مجموعه خارجی
200 Inspector.Gadget.S01E18 21:00:00 00:11:03 کارآگاه گجت 17 0 مجموعه خارجی
204 NM1237 21:18:39 00:01:26 آنونس مجموعه کارآگاه گجت 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
141 Inspector.Gadget.S01E18-mxf_v2_15 16:58:53 00:11:03 کارآگاه گجت 17 0 مجموعه خارجی
186 NM1237 19:55:03 00:01:26 آنونس مجموعه کارآگاه گجت 0 آرم استیشن