جستجو در کنداکتور

کارآگاه گجت، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
123 TT1023 15:20:29 00:01:00 آنونس مجموعه کارآگاه گجت 0 تیزر و آنونس
157 NM1237 18:56:34 00:01:26 آنونس مجموعه کارآگاه گجت 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
142 TT1023 17:29:00 00:01:00 آنونس در حین پخش مجموعه کارآگاه گجت 0 تیزر و آنونس
172 NM1237 19:52:21 00:01:26 آنونس مجموعه کارآگاه گجت 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
114 NM1237 14:58:34 00:01:26 آنونس مجموعه کارآگاه گجت 0 تیزر و آنونس
141 S01E19 17:19:00 00:11:41 کارآگاه گجت 0 مجموعه خارجی
156 TT1023 18:40:48 00:01:00 آنونس در حین پخش مجموعه کارآگاه گجت 0 تیزر و آنونس
171 S01E21 21:00:00 00:11:27 کارآگاه گجت 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
104 TT1023 16:40:59 00:01:00 آنونس در حین پخش مجموعه کارآگاه گجت 0 تیزر و آنونس
122 S01E21 17:18:00 00:11:27 کارآگاه گجت 14 0 مجموعه خارجی
133 TT1023 18:20:42 00:01:00 آنونس در حین پخش مجموعه کارآگاه گجت 0 تیزر و آنونس
152 NM1237 20:43:36 00:01:26 آنونس مجموعه کارآگاه گجت 0 تیزر و آنونس
157 S01E15 21:00:00 00:11:35 کارآگاه گجت 13 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
136 Inspector.Gadget.S01E15-mxf_v2_12 17:17:04 00:11:35 کارآگاه گجت 13 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
167 NM1237 19:42:02 00:01:26 آنونس مجموعه کارآگاه گجت 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
124 TT1023 15:28:30 00:01:00 آنونس مجموعه کارآگاه گجت 0 تیزر و آنونس
154 TT1023 18:25:05 00:01:00 آنونس مجموعه کارآگاه گجت 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
170 NM1237 19:51:05 00:01:26 آنونس مجموعه کارآگاه گجت 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
112 TT1023 14:44:00 00:01:00 تیزر مجموعه کارآگاه گجت 0 تیزر و آنونس
188 Inspector.Gadget.S01E25 v2 21:00:00 00:11:44 کارآگاه گجت 12 0 مجموعه خارجی
198 NM1237 21:50:59 00:01:26 آنونس مجموعه کارآگاه گجت 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
141 Inspector.Gadget.S01E25 v2 17:15:38 00:11:44 کارآگاه گجت 0 مجموعه خارجی
157 TT1023 18:57:07 00:01:00 آنونس مجموعه کارآگاه گجت 0 تیزر و آنونس
169 Inspector.Gadget.S01E14-mxf_v2_11 21:00:00 00:11:35 کارآگاه گجت 11 0 مجموعه خارجی
176 TT1023 21:29:01 00:01:00 تیزر مجموعه کارآگاه گجت 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
133 Inspector.Gadget.S01E14-mxf_v2_11 17:16:04 00:11:35 کارآگاه گجت 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
151 NM1237 19:42:11 00:01:26 آنونس مجموعه کارآگاه گجت 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
124 NM1237 15:17:52 00:01:26 آنونس مجموعه کارآگاه گجت 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
125 TT1023 15:20:29 00:01:00 آنونس مجموعه کارآگاه گجت 0 تیزر و آنونس
161 NM1237 18:56:34 00:01:26 آنونس مجموعه کارآگاه گجت 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
166 NM1237 19:53:02 00:01:26 آنونس مجموعه کارآگاه گجت 0 تیزر و آنونس