جستجو در کنداکتور

کاپیتان زد، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
197 41101009 21:30:01 00:22:07 کاپیتان زد 7 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
142 41101009 17:30:00 00:22:07 کاپیتان زد 7 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
202 41101007 21:30:01 00:22:15 کاپیتان زد 5 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
147 41101007 17:30:00 00:22:15 کاپیتان زد 25 26 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
203 41101005 21:30:00 00:22:22 کاپیتان زد 24 26 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
147 41101005 17:30:01 00:22:22 کاپیتان زد 26 26 مجموعه خارجی
197 41101003 21:30:00 00:20:59 کاپیتان زد 25 26 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
143 41101003 17:31:25 00:20:59 کاپیتان زد 23 26 مجموعه خارجی
177 41101024 21:30:01 00:22:15 کاپیتان زد 22 26 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
136 41101024 17:31:47 00:22:15 کاپیتان زد 0 مجموعه خارجی
176 41101022 21:30:02 00:21:55 کاپیتان زد 21 26 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
131 41101022 17:33:05 00:21:55 کاپیتان زد 21 26 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
218 41101020 21:30:02 00:21:43 کاپیتان زد 20 26 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
148 41101020 17:30:22 00:21:43 کاپیتان زد 20 26 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
193 41101019 21:30:04 00:20:36 کاپیتان زد 19 26 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
143 41101019 17:30:43 00:20:36 کاپیتان زد 19 26 مجموعه خارجی
175 41101018 21:30:02 00:21:49 کاپیتان زد 18 26 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
137 41101018 17:32:29 00:21:49 کاپیتان زد 18 26 مجموعه خارجی
175 41101017 21:30:00 00:21:55 کاپیتان زد 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
128 41101017 17:32:24 00:21:55 کاپیتان زد 17 26 مجموعه خارجی
176 41101016 21:30:00 00:21:39 کاپیتان زد 16 26 مجموعه خارجی