جستجو در کنداکتور

کلاس اولی‌ها، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
142 RT4851 15:29:43 00:00:20 آرم تایم (کلاس اولی‌ها) 0 آرم استیشن
143 CO_41393003 15:30:03 00:13:54 کلاس اولی‌ها 3 30 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
148 RT4851 15:29:46 00:00:20 آرم تایم (کلاس اولی‌ها) 0 آرم استیشن
149 CO_41393002 15:30:06 00:13:33 کلاس اولی‌ها 2 30 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
143 RT4851 15:29:51 00:00:20 آرم تایم (کلاس اولی‌ها) 0 آرم استیشن
144 CO_41393001 15:30:11 00:13:51 کلاس اولی‌ها 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
157 RT4508 15:45:06 00:00:20 آرم تایم (کلاس اولی‌ها) 0 آرم استیشن
158 B_CO_84688029 15:45:26 00:14:37 کلاس اولی‌ها 29 30 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
137 E_RT4508 15:44:54 00:00:20 آرم تایم (کلاس اولی‌ها) 0 آرم استیشن
138 E_B_CO_84688028 15:45:14 00:14:52 کلاس اولی‌ها 28 30 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
156 RT4508 15:44:55 00:00:20 آرم تایم (کلاس اولی‌ها) 0 آرم استیشن
157 B_CO_84688027 15:45:15 00:14:04 کلاس اولی‌ها 27 30 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
136 NM1689 14:28:39 00:00:58 آنونس مجموعه کلاس اولی‌ها 0 تیزر و آنونس
152 RT4508 15:45:09 00:00:20 آرم تایم (کلاس اولی‌ها) 0 آرم استیشن
153 B_CO_84688026 15:45:29 00:14:56 کلاس اولی‌ها 26 30 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
149 RT4508 15:45:08 00:00:20 آرم تایم (کلاس اولی‌ها) 0 آرم استیشن
150 B_CO_84688025 15:45:28 00:14:37 کلاس اولی‌ها 25 30 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
150 RT4508 15:44:59 00:00:20 آرم تایم (کلاس اولی‌ها) 0 آرم استیشن
151 B_CO_84688024 15:45:19 00:14:44 کلاس اولی‌ها 24 30 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
146 RT4508 15:44:41 00:00:20 آرم تایم (کلاس اولی‌ها) 0 آرم استیشن
147 B_CO_84688023 15:45:01 00:14:15 کلاس اولی‌ها 23 30 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
147 RT4508 15:44:53 00:00:20 آرم تایم (کلاس اولی‌ها) 0 آرم استیشن
148 B_CO_84688022 15:45:13 00:14:45 کلاس اولی‌ها 22 30 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
133 NM1689 14:51:04 00:00:58 آنونس مجموعه کلاس اولی‌ها 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
203 NM1689 20:52:44 00:00:58 آنونس مجموعه کلاس اولی‌ها 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
195 NM1689 20:52:37 00:00:58 آنونس مجموعه کلاس اولی‌ها 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
152 RT4508 15:44:52 00:00:20 آرم تایم (کلاس اولی‌ها) 0 آرم استیشن
153 B_CO_84688021 15:45:12 00:14:54 کلاس اولی‌ها 21 30 مجموعه ایرانی