جستجو در کنداکتور

کنام‌ اژدها، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
208 RT4376 22:29:58 00:00:20 آرم تایم (کنام‌ اژدها) 0 آرم استیشن
209 70876005 22:30:18 00:21:19 کنام‌ اژدها-8 4 10 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
157 RT4376 17:30:19 00:00:20 آرم تایم (کنام‌ اژدها) 0 آرم استیشن
158 70876005 17:30:39 00:21:19 کنام‌ اژدها-8 4 10 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
212 RT4376 22:29:47 00:00:20 آرم تایم (کنام‌ اژدها) 0 آرم استیشن
213 70876004 22:30:07 00:22:04 کنام‌ اژدها-8 3 10 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
170 RT4376 17:30:07 00:00:20 آرم تایم (کنام‌ اژدها) 0 آرم استیشن
171 70876004 17:30:27 00:22:04 کنام‌ اژدها-8 3 10 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
229 RT4376 22:30:10 00:00:20 آرم تایم (کنام‌ اژدها) 0 آرم استیشن
230 70876002 22:30:30 00:21:50 کنام‌ اژدها-8 2 10 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
165 RT4376 17:30:30 00:00:20 آرم تایم (کنام‌ اژدها) 0 آرم استیشن
166 70876002 17:30:50 00:21:50 کنام‌ اژدها-8 2 10 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
210 RT4376 22:29:57 00:00:20 آرم تایم (کنام‌ اژدها) 0 آرم استیشن
211 70876001 22:30:17 00:22:00 کنام‌ اژدها-8 1 10 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
161 RT4376 17:30:11 00:00:20 آرم تایم (کنام‌ اژدها) 0 آرم استیشن
162 70876001 17:30:31 00:22:00 کنام‌ اژدها-8 1 10 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
155 SE_74388013 18:00:09 00:20:21 کنام‌ اژدها 62 62 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
142 SE_74388012 18:00:24 00:22:21 کنام‌ اژدها 61 62 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
143 SE_74388011 18:00:01 00:21:57 کنام‌ اژدها 60 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
154 SE_74388010 18:00:22 00:21:32 کنام‌ اژدها 59 62 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
146 SE_74388009 17:59:59 00:22:07 کنام‌ اژدها 57 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
141 SE_74388008 18:00:38 00:21:15 کنام‌ اژدها 56 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
147 SE_74388005 17:59:51 00:21:35 کنام‌ اژدها 56 62 مجموعه خارجی