جستجو در کنداکتور

کنام‌ اژدها، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
187 RT4376 22:29:52 00:00:20 آرم تایم (کنام‌ اژدها) 0 آرم استیشن
188 70876013 22:30:12 00:20:21 کنام‌ اژدها-8 10 10 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
149 RT4376 17:29:41 00:00:20 آرم تایم (کنام‌ اژدها) 0 آرم استیشن
150 70876013 17:30:01 00:20:21 کنام‌ اژدها-8 10 10 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
190 RT4376 22:29:55 00:00:20 آرم تایم (کنام‌ اژدها) 0 آرم استیشن
191 70876012 22:30:15 00:22:21 کنام‌ اژدها-8 9 10 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
149 RT4376 17:30:04 00:00:20 آرم تایم (کنام‌ اژدها) 0 آرم استیشن
150 70876012 17:30:24 00:22:21 کنام‌ اژدها-8 9 10 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
200 RT4376 22:30:14 00:00:20 آرم تایم (کنام‌ اژدها) 0 آرم استیشن
201 70876011 22:30:34 00:21:57 کنام‌ اژدها-8 8 10 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
160 RT4376 17:29:59 00:00:20 آرم تایم (کنام‌ اژدها) 0 آرم استیشن
161 70876011 17:30:19 00:21:57 کنام‌ اژدها-8 8 10 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
210 RT4376 22:29:54 00:00:20 آرم تایم (کنام‌ اژدها) 0 آرم استیشن
211 70876010 22:30:14 00:21:32 کنام‌ اژدها-8 7 10 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
159 RT4376 17:29:56 00:00:20 آرم تایم (کنام‌ اژدها) 0 آرم استیشن
160 70876010 17:30:16 00:21:32 کنام‌ اژدها-8 7 10 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
221 RT4376 22:29:55 00:00:20 آرم تایم (کنام‌ اژدها) 0 آرم استیشن
222 70876009 22:30:15 00:22:07 کنام‌ اژدها-8 6 10 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
170 RT4376 17:30:01 00:00:20 آرم تایم (کنام‌ اژدها) 0 آرم استیشن
171 70876009 17:30:21 00:22:07 کنام‌ اژدها-8 6 10 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
208 RT4376 22:29:46 00:00:20 آرم تایم (کنام‌ اژدها) 0 آرم استیشن
209 70876008 22:30:06 00:21:15 کنام‌ اژدها-8 5 10 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
167 RT4376 17:29:48 00:00:20 آرم تایم (کنام‌ اژدها) 0 آرم استیشن
168 70876008 17:30:08 00:21:15 کنام‌ اژدها-8 5 10 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
208 RT4376 22:29:58 00:00:20 آرم تایم (کنام‌ اژدها) 0 آرم استیشن
209 70876005 22:30:18 00:21:19 کنام‌ اژدها-8 4 10 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
157 RT4376 17:30:19 00:00:20 آرم تایم (کنام‌ اژدها) 0 آرم استیشن
158 70876005 17:30:39 00:21:19 کنام‌ اژدها-8 4 10 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
212 RT4376 22:29:47 00:00:20 آرم تایم (کنام‌ اژدها) 0 آرم استیشن
213 70876004 22:30:07 00:22:04 کنام‌ اژدها-8 3 10 مجموعه خارجی