جستجو در کنداکتور

گروه تحقیق، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
166 FN_44522005 18:10:41 00:04:35 گروه تحقیق 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
121 FN_44522005 16:51:38 00:04:35 گروه تحقیق 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
123 FN_44522004 14:53:22 00:04:40 گروه تحقیق 0 مجموعه خارجی
209 FN_44522006 21:25:46 00:04:11 گروه تحقیق 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
209 FN_44522003 21:52:48 00:05:11 گروه تحقیق 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
110 FN_44522001 14:51:40 00:04:14 گروه تحقیق 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
109 FN_44522004 14:24:02 00:04:40 گروه تحقیق 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
113 FN_44522011 14:24:47 00:04:08 گروه تحقیق 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
116 FN_44522005 15:53:24 00:04:35 گروه تحقیق 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
117 FN_44522002 15:52:26 00:04:26 گروه تحقیق 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
113 FN_44522012 14:55:20 00:03:37 گروه تحقیق 0 مجموعه خارجی
194 FN_44522006 20:48:34 00:04:11 گروه تحقیق 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
122 FN_44522011 14:53:56 00:04:08 گروه تحقیق 0 مجموعه خارجی
168 FN_44522012 17:55:42 00:03:37 گروه تحقیق 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
123 FN_44522004 14:21:56 00:04:40 گروه تحقیق 0 مجموعه خارجی
203 FN_44522012 19:55:01 00:03:37 گروه تحقیق 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
154 FN_44522005 17:49:47 00:04:35 گروه تحقیق 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
133 FN_44522004 16:22:28 00:04:40 گروه تحقیق 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
185 FN_44522007 20:52:22 00:04:24 گروه تحقیق 0 مجموعه خارجی