جستجو در کنداکتور

گروه تحقیق، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
149 FN_44522005 17:23:49 00:04:35 گروه تحقیق 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
206 FN_44522003 23:52:08 00:05:11 گروه تحقیق 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
125 FN_44522001 16:21:56 00:04:14 گروه تحقیق 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
152 FN_44522012 18:25:24 00:03:37 گروه تحقیق 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
207 FN_44522007 22:22:05 00:04:24 گروه تحقیق 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
138 FN_44522008 17:22:30 00:04:22 گروه تحقیق 0 تیزر و آنونس
177 FN_44522003 20:29:15 00:05:11 گروه تحقیق 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
231 FN_44522005 23:55:12 00:04:35 گروه تحقیق 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
129 FN_44522003 16:49:31 00:05:11 گروه تحقیق 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
125 FN_44522011 15:25:18 00:04:08 گروه تحقیق 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
137 FN_44522001 16:24:54 00:04:14 گروه تحقیق 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
174 FN_44522003 19:43:48 00:05:11 گروه تحقیق 0 مجموعه خارجی
203 FN_44522005 21:23:32 00:04:35 گروه تحقیق 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
231 FN_44522004 23:54:29 00:04:40 گروه تحقیق 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
137 FN_44522008 17:22:54 00:04:22 گروه تحقیق 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
210 FN_44522012 23:53:45 00:03:37 گروه تحقیق 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
170 FN_44522011 18:53:51 00:04:08 گروه تحقیق 0 مجموعه خارجی
230 FN_44522001 23:23:56 00:04:14 گروه تحقیق 0 مجموعه خارجی