جستجو در کنداکتور

گروه تحقیق، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
122 FN_44522008 15:27:40 00:04:22 گروه تحقیق 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
112 FN_44522002 14:51:17 00:04:26 گروه تحقیق 0 مجموعه خارجی
120 FN_44522001 15:10:20 00:04:14 گروه تحقیق 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
175 FN_44522003 21:17:13 00:05:11 گروه تحقیق 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
112 FN_44522004 16:57:03 00:04:40 گروه تحقیق 0 مجموعه خارجی
167 FN_44522012 21:49:39 00:03:37 گروه تحقیق 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
176 FN_44522011 20:10:48 00:04:08 گروه تحقیق 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
198 FN_44522005 21:23:42 00:04:35 گروه تحقیق 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
198 FN_44522005 21:22:31 00:04:35 گروه تحقیق 0 کلیپ موزیکال
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
176 FN_44522003 19:53:31 00:05:12 گروه تحقیق 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
145 FN_44522007 17:52:27 00:04:24 گروه تحقیق 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
163 FN_44522011 18:40:43 00:04:08 گروه تحقیق 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
171 FN_44522003 21:11:45 00:05:11 گروه تحقیق 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
121 FN_44522003 16:46:28 00:05:11 گروه تحقیق 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
162 FN_44522007 20:16:04 00:04:24 گروه تحقیق 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
200 FN_44522001 20:22:10 00:04:14 گروه تحقیق 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
124 FN_44522008 15:16:07 00:04:22 گروه تحقیق 0 مجموعه خارجی