جستجو در کنداکتور

گروه نجات رباتیک، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
157 CO_54441051 18:06:38 00:21:31 گروه نجات رباتیک 50 50 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
158 CO_54441050 18:07:38 00:22:26 گروه نجات رباتیک 49 50 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
159 CO01_54441049 18:00:00 00:04:30 گروه نجات رباتیک 48 53 مجموعه خارجی
162 CO02_54441049 18:09:28 00:17:28 گروه نجات رباتیک ادامه 43 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
130 CO01_54441048 18:00:34 00:05:00 گروه نجات رباتیک 47 53 مجموعه خارجی
133 CO02_54441048 18:10:28 00:16:33 گروه نجات رباتیک ادامه 42 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
139 CO01_54441047 18:00:00 00:07:00 گروه نجات رباتیک 46 50 مجموعه خارجی
142 CO02_54441047 18:12:28 00:13:41 گروه نجات رباتیک ادامه 46 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
149 CO01_54441046 18:00:01 00:08:00 گروه نجات رباتیک 45 53 مجموعه خارجی
152 CO02_54441046 18:13:28 00:13:24 گروه نجات رباتیک ادامه 45 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
150 CO01_54441045 18:00:09 00:10:00 گروه نجات رباتیک 44 53 مجموعه خارجی
153 CO02_54441045 18:15:28 00:11:21 گروه نجات رباتیک ادامه 44 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
153 CO01_54441043 18:00:02 00:10:00 گروه نجات رباتیک 43 53 مجموعه خارجی
158 CO02_54441043 18:17:19 00:11:44 گروه نجات رباتیک ادامه 43 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
144 CO01_54441042 18:00:28 00:11:00 گروه نجات رباتیک 42 53 مجموعه خارجی
148 CO02_54441042 18:17:38 00:11:15 گروه نجات رباتیک ادامه 42 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
149 CO01_54441041 18:00:01 00:13:00 گروه نجات رباتیک 41 53 مجموعه خارجی
154 CO02_54441041 18:20:15 00:08:37 گروه نجات رباتیک ادامه 40 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
138 CO01_54441040 18:00:00 00:10:59 گروه نجات رباتیک 40 53 مجموعه خارجی
143 CO02_54441040 18:20:38 00:09:12 گروه نجات رباتیک ادامه 40 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
144 CO_54441039 18:00:41 00:10:00 گروه نجات رباتیک 39 53 مجموعه خارجی
149 CO_54441039 18:22:38 00:12:11 گروه نجات رباتیک 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
121 CO_54441040 17:57:48 00:16:00 گروه نجات رباتیک 38 53 مجموعه خارجی
127 CO_54441040 18:24:58 00:04:11 ادامه گروه نجات رباتیک 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
128 CO_54441039 18:00:57 00:22:11 گروه نجات رباتیک 37 53 مجموعه خارجی
179 CO_54441038 23:30:03 00:20:11 گروه نجات رباتیک 36 53 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
137 CO_54441038 18:00:31 00:20:11 گروه نجات رباتیک 36 53 مجموعه خارجی
195 CO_54441037 23:15:16 00:22:16 گروه نجات رباتیک 35 53 مجموعه خارجی