جستجو در کنداکتور

گروه نجات رباتیک، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
171 RT4510 20:00:14 00:00:20 آرم تایم (گروه نجات رباتیک) 0 آرم استیشن
172 SE_40311003 20:00:34 00:19:40 گروه نجات رباتیک 3 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
151 RT4510 17:30:00 00:00:20 آرم تایم (گروه نجات رباتیک) 0 آرم استیشن
152 SE_40311003 17:30:20 00:19:40 گروه نجات رباتیک 3 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
125 RT4510 14:07:09 00:00:20 آرم تایم (گروه نجات رباتیک) 0 آرم استیشن
126 SE_40311053 14:07:29 00:16:42 گروه نجات رباتیک 50 50 مجموعه خارجی
178 RT4510 20:00:20 00:00:20 آرم تایم (گروه نجات رباتیک) 0 آرم استیشن
179 SE_40311053 20:00:40 00:16:42 گروه نجات رباتیک 50 50 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
151 RT4510 17:30:07 00:00:20 آرم تایم (گروه نجات رباتیک) 0 آرم استیشن
152 SE_40311053 17:30:27 00:16:42 گروه نجات رباتیک 50 50 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
119 RT4510 14:06:36 00:00:20 آرم تایم (گروه نجات رباتیک) 0 آرم استیشن
120 SE_40311052 14:06:56 00:20:46 گروه نجات رباتیک 49 50 مجموعه خارجی
171 RT4510 20:00:15 00:00:20 آرم تایم (گروه نجات رباتیک) 0 آرم استیشن
172 SE_40311052 20:00:35 00:20:46 گروه نجات رباتیک 49 50 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
167 RT4465 17:30:02 00:00:20 آرم تایم (گروه نجات رباتیک) 0 آرم استیشن
168 SE_40311052 17:30:22 00:20:46 گروه نجات رباتیک 49 50 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
176 RT4510 20:00:18 00:00:20 آرم تایم (گروه نجات رباتیک) 0 آرم استیشن
177 SE_40311051 20:00:38 00:20:51 گروه نجات رباتیک 48 50 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
152 RT4510 17:29:55 00:00:20 آرم تایم (گروه نجات رباتیک) 0 آرم استیشن
153 SE_40311051 17:30:15 00:20:51 گروه نجات رباتیک 48 50 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
126 RT4510 14:07:32 00:00:20 آرم تایم (گروه نجات رباتیک) 0 آرم استیشن
127 SE_40311050 14:07:52 00:21:33 گروه نجات رباتیک 47 50 مجموعه خارجی
186 RT4510 20:00:22 00:00:20 آرم تایم (گروه نجات رباتیک) 0 آرم استیشن
187 SE_40311050 20:00:42 00:21:33 گروه نجات رباتیک 47 50 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
157 RT4510 17:29:55 00:00:20 آرم تایم (گروه نجات رباتیک) 0 آرم استیشن
158 SE_40311050 17:30:15 00:21:33 گروه نجات رباتیک 47 50 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
117 RT4465 14:07:32 00:00:20 آرم تایم (گروه نجات رباتیک) 0 آرم استیشن
118 SE_40311049 14:07:52 00:21:08 گروه نجات رباتیک 46 50 مجموعه خارجی
181 RT4465 19:59:52 00:00:20 آرم تایم (گروه نجات رباتیک) 0 آرم استیشن
182 SE_40311049 20:00:12 00:21:08 گروه نجات رباتیک 46 50 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
146 RT4465 17:28:44 00:00:20 آرم تایم (گروه نجات رباتیک) 0 آرم استیشن
147 SE_40311049 17:29:04 00:21:08 گروه نجات رباتیک 46 50 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
171 RT4465 20:00:25 00:00:20 آرم تایم (گروه نجات رباتیک) 0 آرم استیشن
172 SE_40311048 20:00:45 00:20:39 گروه نجات رباتیک 45 50 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
151 RT4465 17:30:00 00:00:20 آرم تایم (گروه نجات رباتیک) 0 آرم استیشن
152 SE_40311048 17:30:20 00:20:39 گروه نجات رباتیک 45 50 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
124 RT4465 14:07:56 00:00:20 آرم تایم (گروه نجات رباتیک) 0 آرم استیشن
125 SE_40311047 14:08:16 00:19:50 گروه نجات رباتیک 44 50 مجموعه خارجی
186 RT4465 20:00:26 00:00:20 آرم تایم (گروه نجات رباتیک) 0 آرم استیشن
187 SE_40311047 20:00:46 00:19:50 گروه نجات رباتیک 44 50 مجموعه خارجی