جستجو در کنداکتور

گروه نجات رباتیک، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
163 RT4414 20:29:41 00:00:20 آرم تایم (گروه نجات رباتیک) 0 آرم استیشن
164 SE_40311010 20:30:01 00:20:09 گروه نجات رباتیک 10 40 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
125 RT4414 16:59:53 00:00:20 آرم تایم (گروه نجات رباتیک) 0 آرم استیشن
126 SE_40311010 17:00:13 00:20:09 گروه نجات رباتیک 10 40 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
163 RT4414 20:30:47 00:00:20 آرم تایم (گروه نجات رباتیک) 0 آرم استیشن
164 SE_40311009 20:31:07 00:21:00 گروه نجات رباتیک 9 40 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
135 RT4414 17:00:03 00:00:20 آرم تایم (گروه نجات رباتیک) 0 آرم استیشن
136 SE_40311009 17:00:23 00:21:00 گروه نجات رباتیک 9 40 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
177 RT4414 20:30:00 00:00:20 آرم تایم (گروه نجات رباتیک) 0 آرم استیشن
178 SE_40311008 20:30:20 00:20:54 گروه نجات رباتیک 8 40 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
132 SE_40311008 17:00:21 00:20:54 گروه نجات رباتیک 8 40 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
163 RT4414 20:30:00 00:00:20 آرم تایم (گروه نجات رباتیک) 0 آرم استیشن
164 SE_40311007 20:30:20 00:21:23 گروه نجات رباتیک 7 40 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
129 SE_40311007 17:01:24 00:21:23 گروه نجات رباتیک 7 40 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
153 RT4395 20:31:39 00:00:20 آرم تایم (گروه نجات رباتیک) 0 آرم استیشن
154 SE_40311006 20:31:59 00:17:19 گروه نجات رباتیک 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
121 RT4414 17:00:33 00:00:20 آرم تایم (گروه نجات رباتیک) 0 آرم استیشن
122 SE_40311006 17:00:53 00:17:19 گروه نجات رباتیک 6 40 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
176 RT4414 20:32:07 00:00:20 آرم تایم (گروه نجات رباتیک) 0 آرم استیشن
177 SE_40311005 20:32:27 00:20:56 گروه نجات رباتیک 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
127 RT4414 16:59:58 00:00:20 آرم تایم (گروه نجات رباتیک) 0 آرم استیشن
128 SE_40311005 17:00:18 00:20:56 گروه نجات رباتیک 5 40 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
169 RT4414 20:32:39 00:00:20 آرم تایم (گروه نجات رباتیک) 0 آرم استیشن
170 SE_40311004 20:32:59 00:20:23 گروه نجات رباتیک 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
125 SE_40311004 17:06:27 00:20:23 گروه نجات رباتیک 4 40 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
158 E_RT4395 20:30:00 00:00:20 آرم تایم (گروه نجات رباتیک) 0 آرم استیشن
159 E_SE_40311003 20:30:20 00:19:45 گروه نجات رباتیک 0 مجموعه خارجی