جستجو در کنداکتور

گنجینه، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
123 RT4334 14:07:32 00:00:25 آرم تایم (سینمایی گنجینه شهر هویجی) 0 آرم استیشن
124 MO_74400001 14:07:57 01:22:45 سینمایی گنجینه شهر هویجی 0 سینمایی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
151 NC1606 15:25:18 00:02:00 آنونس سینمایی گنجینه شهر هویجی 0 تیزر و آنونس
172 NC1606 17:52:21 00:02:00 آنونس سینمایی گنجینه شهر هویجی 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
155 NC1606 17:23:48 00:02:00 آنونس سینمایی گنجینه شهر هویجی 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
142 NC1606 15:52:02 00:02:00 آنونس سینمایی گنجینه شهر هویجی 0 تیزر و آنونس
162 NC1606 18:22:21 00:02:00 آنونس سینمایی گنجینه شهر هویجی 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
181 NC1606 19:52:20 00:02:00 آنونس سینمایی گنجینه شهر هویجی 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
150 FN_47190013 16:21:51 00:00:54 گنجینه 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
179 FN_47190020 17:26:21 00:00:56 گنجینه 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
142 FN_47190015 15:54:57 00:00:50 گنجینه 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
150 FN_47190012 18:25:49 00:00:56 گنجینه 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
179 FN_47190027 19:25:15 00:00:41 گنجینه 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
169 FN_47190008 18:26:04 00:00:48 گنجینه 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
131 FN_47190006 17:22:23 00:00:42 گنجینه 0 مجموعه ایرانی
153 FN_47190011 18:43:34 00:01:32 گنجینه 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
137 FN_47190049 15:57:24 00:01:03 گنجینه 0 مجموعه ایرانی
153 FN_47190011 17:53:53 00:01:32 گنجینه 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
183 FN_47190006 21:29:01 00:00:42 گنجینه 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
145 FN_47190003 15:43:48 00:00:47 گنجینه 0 مجموعه ایرانی