جستجو در کنداکتور

یک‌دوسه‌خنده، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
164 RT4255 18:30:04 00:00:20 آرم تایم (یک‌دوسه‌خنده) 0 آرم استیشن
165 CO_84420023 18:30:24 00:21:16 یک‌دوسه‌خنده 18 165 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
169 RT4255 18:30:18 00:00:20 آرم تایم (یک‌دوسه‌خنده) 0 آرم استیشن
170 CO_84420022 18:30:38 00:22:16 یک‌دوسه‌خنده 17 165 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
166 RT4255 18:29:46 00:00:20 آرم تایم (یک‌دوسه‌خنده) 0 آرم استیشن
167 CO_84420021 18:30:06 00:22:24 یک‌دوسه‌خنده 16 165 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
167 RT4255 18:29:40 00:00:20 آرم تایم (یک‌دوسه‌خنده) 0 آرم استیشن
168 CO_84420020 18:30:00 00:21:40 یک‌دوسه‌خنده 15 165 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
184 RT4255 18:29:40 00:00:20 آرم تایم (یک‌دوسه‌خنده) 0 آرم استیشن
185 CO_84420019 18:30:00 00:19:42 یک‌دوسه‌خنده 14 165 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
170 RT4255 18:30:05 00:00:20 آرم تایم (یک‌دوسه‌خنده) 0 آرم استیشن
171 CO_84420018 18:30:25 00:18:51 یک‌دوسه‌خنده 13 165 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
175 RT4255 18:30:19 00:00:20 آرم تایم (یک‌دوسه‌خنده) 0 آرم استیشن
176 CO_84420017 18:30:39 00:18:51 یک‌دوسه‌خنده 12 165 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
169 RT4255 18:29:41 00:00:20 آرم تایم (یک‌دوسه‌خنده) 0 آرم استیشن
170 CO_84420012 18:30:01 00:19:00 یک‌دوسه‌خنده 11 165 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
168 RT4255 18:30:12 00:00:20 آرم تایم (یک‌دوسه‌خنده) 0 آرم استیشن
169 CO_84420008 18:30:32 00:18:49 یک‌دوسه‌خنده 10 165 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
163 RT4255 18:30:17 00:00:20 آرم تایم (یک‌دوسه‌خنده) 0 آرم استیشن
164 CO_84420007 18:30:37 00:20:57 یک‌دوسه‌خنده 9 165 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
152 RT4255 18:29:57 00:00:20 آرم تایم (یک‌دوسه‌خنده) 0 آرم استیشن
153 CO_84420004 18:30:17 00:21:49 یک‌دوسه‌خنده 8 165 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
140 RT4255 18:30:15 00:00:20 آرم تایم (یک‌دوسه‌خنده) 0 آرم استیشن
141 CO_84420002 18:30:35 00:18:20 یک‌دوسه‌خنده 7 165 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
182 RT4255 18:29:47 00:00:20 آرم تایم (یک‌دوسه‌خنده) 0 آرم استیشن
183 CO_84420016 18:30:07 00:20:00 یک‌دوسه‌خنده 6 165 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
125 RT4255 15:00:49 00:00:20 آرم تایم (یک‌دوسه‌خنده) 0 آرم استیشن
126 CO_84420010 15:01:09 00:18:53 یک‌دوسه‌خنده 5 165 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
173 RT4255 18:29:45 00:00:20 آرم تایم (یک‌دوسه‌خنده) 0 آرم استیشن
174 CO_84420010 18:30:05 00:18:53 یک‌دوسه‌خنده 5 165 مجموعه ایرانی