جستجو در کنداکتور

یک‌دوسه‌خنده، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
143 RT4935 16:29:45 00:00:20 آرم تایم (یک‌دوسه‌خنده) 0 آرم استیشن
144 CO-41005010 16:30:05 00:18:53 یک‌دوسه‌خنده 7 39 مجموعه ایرانی
200 RT4935 20:30:03 00:00:20 آرم تایم (یک‌دوسه‌خنده) 0 آرم استیشن
201 CO-41005010 20:30:23 00:18:53 یک‌دوسه‌خنده 7 39 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
156 RT4935 16:29:48 00:00:20 آرم تایم (یک‌دوسه‌خنده) 0 آرم استیشن
157 CO-41005008 16:30:08 00:19:01 یک‌دوسه‌خنده 6 39 مجموعه ایرانی
213 RT4935 20:29:58 00:00:20 آرم تایم (یک‌دوسه‌خنده) 0 آرم استیشن
214 CO-41005008 20:30:18 00:19:01 یک‌دوسه‌خنده 6 39 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
132 RT4935 16:29:43 00:00:20 آرم تایم (یک‌دوسه‌خنده) 0 آرم استیشن
133 CO-41005007 16:30:03 00:16:13 یک‌دوسه‌خنده 6 39 مجموعه ایرانی
184 RT4935 20:29:44 00:00:20 آرم تایم (یک‌دوسه‌خنده) 0 آرم استیشن
185 CO-41005007 20:30:04 00:16:13 یک‌دوسه‌خنده 6 39 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
136 RT4935 16:29:43 00:00:20 آرم تایم (یک‌دوسه‌خنده) 0 آرم استیشن
137 CO-41005006 16:30:03 00:18:59 یک‌دوسه‌خنده 5 39 مجموعه ایرانی
192 RT4935 20:30:05 00:00:20 آرم تایم (یک‌دوسه‌خنده) 0 آرم استیشن
193 CO-41005006 20:30:25 00:18:59 یک‌دوسه‌خنده 5 39 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
131 RT4935 16:29:53 00:00:20 آرم تایم (یک‌دوسه‌خنده) 0 آرم استیشن
132 CO_41005005 16:30:13 00:21:50 یک‌دوسه‌خنده 4 39 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
147 RT4935 16:30:07 00:00:20 آرم تایم (یک‌دوسه‌خنده) 0 آرم استیشن
148 CO_41005004 16:30:27 00:22:00 یک‌دوسه‌خنده 3 39 مجموعه ایرانی
208 RT4935 20:29:45 00:00:20 آرم تایم (یک‌دوسه‌خنده) 0 آرم استیشن
209 CO_41005004 20:30:05 00:22:00 یک‌دوسه‌خنده 3 39 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
131 RT4935 16:29:50 00:00:20 آرم تایم (یک‌دوسه‌خنده) 0 آرم استیشن
132 CO_41005002 16:30:10 00:18:16 یک‌دوسه‌خنده 2 39 مجموعه ایرانی
191 RT4935 20:29:43 00:00:20 آرم تایم (یک‌دوسه‌خنده) 0 آرم استیشن
192 CO_41005002 20:30:03 00:18:16 یک‌دوسه‌خنده 2 39 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
141 RT4935 16:29:50 00:00:20 آرم تایم (یک‌دوسه‌خنده) 0 آرم استیشن
142 CO-41005001 16:30:10 00:17:15 یک‌دوسه‌خنده 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
166 RT4255 18:29:49 00:00:20 آرم تایم (یک‌دوسه‌خنده) 0 آرم استیشن
167 CO_84420044 18:30:09 00:23:36 یک‌دوسه‌خنده 36 165 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
151 RT4255 18:30:18 00:00:20 آرم تایم (یک‌دوسه‌خنده) 0 آرم استیشن
152 CO_84420047 18:30:38 00:22:36 یک‌دوسه‌خنده 35 165 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
163 RT4255 18:29:50 00:00:20 آرم تایم (یک‌دوسه‌خنده) 0 آرم استیشن
164 CO_84420042 18:30:10 00:22:47 یک‌دوسه‌خنده 32 165 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
146 RT4255 18:29:43 00:00:20 آرم تایم (یک‌دوسه‌خنده) 0 آرم استیشن
147 CO_84420041 18:30:03 00:20:44 یک‌دوسه‌خنده 33 165 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
154 RT4255 18:30:12 00:00:20 آرم تایم (یک‌دوسه‌خنده) 0 آرم استیشن
155 CO_84420040 18:30:32 00:20:36 یک‌دوسه‌خنده 32 165 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
149 RT4255 18:29:51 00:00:20 آرم تایم (یک‌دوسه‌خنده) 0 آرم استیشن
150 CO_84420039 18:30:11 00:20:54 یک‌دوسه‌خنده 31 165 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
150 RT4255 18:29:49 00:00:20 آرم تایم (یک‌دوسه‌خنده) 0 آرم استیشن
151 CO_84420038 18:30:09 00:20:10 یک‌دوسه‌خنده 30 165 مجموعه ایرانی