جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:00
3 08:02:00 تلاوت قرآن 00:04:35
4 08:06:35 حدیث 00:00:47
5 08:07:22 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:07:42 مامان گلی - قسمت 1 00:03:20
7 08:11:02 اعلام برنامه 00:00:45
8 08:11:47 جعبه حیوانات 00:01:52
9 08:13:39 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
10 08:13:48 وله ماه محرم 00:01:11
11 08:14:59 ماجراهای بهادر - قسمت 36 00:12:19
12 08:27:18 وله خمیری 00:00:48
13 08:28:06 اوم نوم 00:01:09
14 08:29:15 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
15 08:29:24 وله ماه محرم 00:00:35
16 08:29:59 ماهی فضایی - قسمت 85 00:09:03
17 08:39:02 وله بحران آب 00:00:46
18 08:39:48 مول 00:05:08
19 08:44:56 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
20 08:45:16 رکسیو - قسمت 24 00:08:21
21 08:53:37 اعلام برنامه 00:00:35
22 08:54:12 وله ماه محرم 00:01:06
23 08:55:18 مامان گلی - قسمت 2 00:04:13
24 08:59:31 وله خمیری 00:00:29
25 09:00:00 نقاش کوچولو - قسمت 72 00:09:55
26 09:09:55 وله ماه محرم 00:01:11
27 09:11:06 بچه‌گانه 00:03:08
28 09:14:14 وله ماه محرم 00:00:35
29 09:14:49 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
30 09:15:09 گروه نجات - قسمت 33 00:11:10
31 09:26:19 وله خمیری 00:00:30
32 09:26:49 وله ماه محرم 00:01:11
33 09:28:00 مکس 00:00:42
34 09:28:42 اعلام برنامه 00:00:45
35 09:29:27 وله خمیری 00:00:33
36 09:30:00 خدا چه آفریده؟ - قسمت 6 00:10:03
37 09:40:03 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
38 09:40:25 مامان گلی - قسمت 3 00:04:16
39 09:44:41 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
40 09:45:01 مولی و مولا - قسمت 1 00:09:15
41 09:54:16 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
42 09:54:36 ماستی - قسمت 28 00:05:27
43 10:00:03 فرشته‌های آسمون-2 - قسمت 14 00:24:45
44 10:24:48 وله ماه محرم 00:01:06
45 10:25:54 بچه‌گانه 00:03:08
46 10:29:02 اعلام برنامه 00:00:35
47 10:29:37 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
48 10:30:00 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 20 00:06:12
49 10:36:12 وله خمیری 00:00:30
50 10:36:42 پینگو 00:06:10
51 10:42:52 وله ماه محرم 00:01:11
52 10:44:03 مکس 00:00:39
53 10:44:42 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
54 10:45:04 ماهی فضایی - قسمت 86 00:11:00
55 10:56:04 وله خمیری 00:00:36
56 10:56:40 یاپ یاپس 00:02:00
57 10:58:40 اعلام برنامه 00:00:45
58 10:59:25 وله ماه محرم 00:00:35
59 11:00:00 دینو و میمو - قسمت 9 00:09:40
60 11:09:40 بچه‌گانه 00:03:08
61 11:12:48 جعبه حیوانات 00:01:42
62 11:14:30 وله خمیری 00:00:30
63 11:15:00 رکسیو - قسمت 26 00:06:44
64 11:21:44 مامان گلی - قسمت 4 00:04:10
65 11:25:54 وله خمیری 00:00:34
66 11:26:28 ماموک 00:03:08
67 11:29:36 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
68 11:30:00 ماجراهای بهادر - قسمت 33 00:12:35
69 11:42:35 وله خمیری 00:00:48
70 11:43:23 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
71 11:43:32 دیپ‌داپ 00:02:57
72 11:46:29 وله رگلاژ 00:01:18
73 11:47:47 حدیث 00:00:47
74 11:48:34 تلاوت قرآن 00:05:26
75 11:54:00 اذان ظهر به افق تهران 00:04:08
76 11:58:08 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
77 11:58:17 یاپ یاپس 00:01:37
78 11:59:54 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
79 12:00:14 نقاش کوچولو - قسمت 73 00:11:08
80 12:11:22 وله ماه محرم 00:01:11
81 12:12:33 جعبه حیوانات 00:01:52
82 12:14:25 اعلام برنامه 00:00:35
83 12:15:00 نیکا و داداشی - قسمت 43 00:09:26
84 12:24:26 اعلام برنامه 00:00:45
85 12:25:11 مامان گلی 00:04:17
86 12:29:28 وله ماه محرم 00:00:35
87 12:30:03 خدا چه آفریده؟ - قسمت 5 00:09:39
88 12:39:42 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
89 12:39:51 بچه‌گانه 00:03:08
90 12:42:59 اوم نوم 00:01:08
91 12:44:07 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
92 12:45:00 ماجراهای قصه به قصه - قسمت 10 00:13:13
93 12:58:13 وله ماه محرم 00:01:06
94 12:59:19 وله خمیری 00:00:42
95 13:00:01 دینو و میمو - قسمت 8 00:09:34
96 13:09:35 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
97 13:09:55 مول 00:05:05
98 13:15:00 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:09
99 13:15:09 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 19 00:06:06
100 13:21:15 وله خمیری 00:00:30
101 13:21:45 من یک حیوان هستم 00:01:57
102 13:23:42 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:09
103 13:23:51 پینگو 00:05:03
104 13:28:54 وله ماه محرم 00:01:06
105 13:30:00 فرشته‌های آسمون-2 - قسمت 13 00:23:34
106 13:53:34 وله خمیری 00:00:33
107 13:54:07 تو تی تو 00:02:07
108 13:56:14 مامان گلی 00:03:46
109 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
110 14:00:50 سینمایی تپه عقاب‌ها 01:11:03
111 15:11:53 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
112 15:12:03 کلیپ محرم 00:02:52
113 15:14:55 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
114 15:15:07 ستاره‌های آسمون - قسمت 11 00:40:56
115 15:56:03 وله ماه محرم 00:01:18
116 15:57:21 پیام سلامت 00:00:41
117 15:58:02 وله ماه محرم 00:00:33
118 15:58:35 اعلام برنامه 00:00:55
119 15:59:30 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
120 16:00:06 سر سفره خدا 01:00:52
121 17:00:58 وله ماه محرم 00:00:54
122 17:01:52 نابغه کوچک - قسمت 10 00:14:57
123 17:16:49 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
124 17:17:25 کتاب خوان حسینی 00:04:16
125 17:21:41 وله ماه محرم 00:01:19
126 17:23:00 سفر 00:05:04
127 17:28:04 بوسه بر آسمان - قسمت 10 00:18:00
128 17:46:04 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
129 17:46:14 مقتل خوانی - قسمت 20 00:13:30
130 17:59:44 اعلام برنامه 00:00:50
131 18:00:34 گروه نجات رباتیک - قسمت 47 00:05:00
132 18:05:34 وله رگلاژ 00:00:26
133 18:06:00 اذان مغرب به افق تهران 00:04:28
134 18:10:28 گروه نجات رباتیک - قسمت ادامه 42 00:16:33
135 18:27:01 وله ماه محرم 00:00:54
136 18:27:55 سبک زندگی 00:01:48
137 18:29:43 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
138 18:30:00 مسابقه تلفنی جام نهالی - قسمت 57 00:25:40
139 18:55:40 آرم استیشن جوجه های آبی 00:00:38
140 18:56:18 کلیپ بسم‌الله و بالله 00:02:38
141 18:58:56 وله ماه محرم 00:01:00
142 18:59:56 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
143 19:00:06 سینمایی نقش و نقاش - قسمت 4 01:17:42
144 20:17:48 وله ماه محرم 00:00:33
145 20:18:21 کتاب خوان حسینی 00:05:45
146 20:24:06 وله ماه محرم 00:00:55
147 20:25:01 کلیپ شیعتی 00:04:59
148 20:30:00 ستاره‌های آسمون - قسمت 12 00:28:47
149 20:58:47 وله ماه محرم 00:00:40
150 20:59:27 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
151 21:00:03 نابغه کوچک - قسمت 9 00:18:07
152 21:18:10 وله ماه محرم 00:01:18
153 21:19:28 کلیپ روزگار ماتم 00:04:10
154 21:23:38 کتاب خوان حسینی 00:03:46
155 21:27:24 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
156 21:28:54 وله ماه محرم 00:01:00
157 21:29:54 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
158 21:30:04 بوسه بر آسمان - قسمت 9 00:17:27
159 21:47:31 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
160 21:49:01 حکایات پندآموز 00:10:22
161 21:59:23 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
162 21:59:40 شب بخیر بچه‌ها 02:00:20


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها