جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:11
4 08:06:42 حدیث 00:00:33
5 08:07:15 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:07:35 وله خمیری 00:00:36
7 08:08:11 اعلام برنامه 00:00:45
8 08:08:56 مول 00:05:04
9 08:14:00 آنونس مجموعه فرودگاه شهر شادی 00:01:00
10 08:15:00 پنی پوپو و رزماری - قسمت 8 00:12:17
11 08:27:17 آنونس مجموعه نقاشی‌نقاشی 00:01:05
12 08:28:22 اوم نوم 00:01:09
13 08:29:31 وله خمیری 00:00:29
14 08:30:00 تو‌ییرلی‌ووها - قسمت 32 00:10:58
15 08:40:58 آنونس مجموعه بزرگ و کوچک 00:01:00
16 08:41:58 اعلام برنامه 00:00:35
17 08:42:33 جعبه حیوانات 00:01:49
18 08:44:22 وله خمیری 00:00:38
19 08:45:00 دوستان جنگل - قسمت 82 00:07:57
20 08:52:57 آنونس مجموعه نقاشی‌نقاشی 00:01:05
21 08:54:02 مول 00:05:06
22 08:59:08 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
23 08:59:30 وله خمیری 00:00:30
24 09:00:00 قصه‌های ریرا - قسمت 14 00:09:58
25 09:09:58 آنونس مجموعه فرودگاه شهر شادی 00:01:00
26 09:10:58 تو تی تو 00:02:17
27 09:13:15 آنونس مجموعه بابا خرسه 00:01:00
28 09:14:15 تیزر مهد پویا-3 00:00:48
29 09:15:03 دوست ما رمی خرسه - قسمت 7 00:11:48
30 09:26:51 اعلام برنامه 00:00:45
31 09:27:36 نقاشی کنیم 00:00:55
32 09:28:31 تیزر مجموعه خرگوش‌های بازیگوش 00:00:59
33 09:29:30 وله خمیری 00:00:30
34 09:30:00 فرودگاه شهر شادی - قسمت 54 00:11:00
35 09:41:00 وله خمیری 00:00:44
36 09:41:44 تو تی تو 00:02:17
37 09:44:01 آنونس مجموعه فرودگاه شهر شادی 00:01:00
38 09:45:01 بابا خرسه - قسمت 33 00:09:49
39 09:54:50 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
40 09:54:59 پینگو 00:05:00
41 09:59:59 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
42 10:00:15 مهد‌پویا - قسمت 9 00:22:03
43 10:22:18 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
44 10:22:40 مول 00:04:38
45 10:27:18 اعلام برنامه 00:00:35
46 10:27:53 آنونس مجموعه نقاشی‌نقاشی 00:01:05
47 10:28:58 مکس 00:00:39
48 10:29:37 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
49 10:30:00 خرگوش‌های بازیگوش - قسمت 12 00:10:15
50 10:40:15 آنونس مجموعه فرودگاه شهر شادی 00:01:00
51 10:41:15 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
52 10:41:31 دیپ‌داپ 00:02:31
53 10:44:02 تیزر مجموعه خرگوش‌های بازیگوش 00:00:59
54 10:45:01 بزرگ و کوچک - قسمت 44 00:09:56
55 10:54:57 آنونس مجموعه نقاشی نقاشی 00:01:05
56 10:56:02 یاپ یاپس 00:02:00
57 10:58:02 وله خمیری 00:00:44
58 10:58:46 مکس 00:00:39
59 10:59:25 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
60 10:59:51 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
61 11:00:00 ماجراهای جیرجیر و جانا - قسمت 12 00:09:31
62 11:09:31 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
63 11:09:57 کلیپ یک‌پله یک‌پله 00:03:46
64 11:13:43 مکس 00:00:44
65 11:14:27 وله خمیری 00:00:33
66 11:15:00 تو‌ییرلی‌ووها - قسمت 33 00:09:11
67 11:24:11 آنونس مجموعه فرودگاه شهر شادی 00:01:00
68 11:25:11 ماموک 00:03:04
69 11:28:15 وله خمیری 00:00:40
70 11:28:55 آنونس مجموعه نقاشی نقاشی 00:01:05
71 11:30:00 بلوط دانا - قسمت 20 00:08:38
72 11:38:38 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
73 11:38:54 پینگو 00:05:24
74 11:44:18 وله خمیری 00:00:42
75 11:45:00 پنی پوپو و رزماری - قسمت 9 00:12:11
76 11:57:11 تیزر مهد پویا-3 00:00:48
77 11:57:59 جعبه حیوانات 00:01:45
78 11:59:44 آرم استیشن روز 00:00:20
79 12:00:04 قصه‌های ریرا - قسمت 13 00:09:46
80 12:09:50 وله خمیری 00:00:34
81 12:10:24 آنونس نقاشی‌نقاشی 00:01:05
82 12:11:29 وله رگلاژ 00:01:54
83 12:13:23 حدیث 00:00:33
84 12:13:56 تلاوت قرآن 00:04:04
85 12:18:00 اذان ظهر به افق تهران 00:04:08
86 12:22:08 کلیپ ریحانه 00:03:30
87 12:25:38 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
88 12:25:47 اعلام برنامه 00:00:45
89 12:26:32 ماموک 00:03:08
90 12:29:40 آرم استیشن روز 00:00:20
91 12:30:00 فرودگاه شهر شادی - قسمت 53 00:11:52
92 12:41:52 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
93 12:42:45 مکس 00:00:39
94 12:43:24 وله خمیری 00:00:34
95 12:43:58 آنونس نقاشی نقاشی 00:01:05
96 12:45:03 بابا خرسه - قسمت 32 00:09:51
97 12:54:54 آنونس مجموعه نقاشی نقاشی 00:01:08
98 12:56:02 دیپ‌داپ 00:02:32
99 12:58:34 وله خمیری 00:00:29
100 12:59:03 آنونس مجموعه خرگوش‌های بازیگوش 00:00:59
101 13:00:02 دوستان جنگل - قسمت 81 00:10:26
102 13:10:28 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
103 13:10:51 لالبی 00:02:32
104 13:13:23 وله خمیری 00:00:32
105 13:13:55 آنونس نقاشی نقاشی 00:01:05
106 13:15:00 دوست ما رمی خرسه - قسمت 6 00:12:05
107 13:27:05 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
108 13:27:58 یاپ یاپس 00:01:37
109 13:29:35 وله خمیری 00:00:32
110 13:30:07 خرگوش‌های بازیگوش - قسمت 11 00:10:11
111 13:40:18 وله خمیری 00:00:33
112 13:40:51 مول 00:05:07
113 13:45:58 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
114 13:46:07 بزرگ و کوچک 00:09:09
115 13:55:16 آنونس مجموعه نقاشی‌نقاشی 00:01:05
116 13:56:21 تیزر تنبلی چشم 00:02:01
117 13:58:22 وله خمیری 00:00:48
118 13:59:10 نقاشی کنیم 00:00:50
119 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
120 14:00:50 بهمن و بختک - قسمت 11 00:08:38
121 14:09:28 پویه(پرچم ایران) 00:01:52
122 14:11:20 لذت دانایی 00:02:29
123 14:13:49 آنونس مجموعه پرفسور بالتازار 00:01:00
124 14:14:49 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
125 14:15:01 تام و جری - قسمت 17 00:05:05
126 14:20:06 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
127 14:20:23 بره ناقلا 00:05:59
128 14:26:22 تیزر فیلم سینمایی فهرست مقدس 00:02:15
129 14:28:37 پیام سلامت 00:00:47
130 14:29:24 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
131 14:30:00 دژ فضایی - قسمت 4 00:19:35
132 14:49:35 آنونس سینمایی کلاس سوم ب 00:01:34
133 14:51:09 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
134 14:51:31 پویه(پرچم ایران) 00:01:52
135 14:53:23 برنارد 00:03:03
136 14:56:26 اعلام برنامه 00:00:55
137 14:57:21 تیزر فیلم سینمایی فهرست مقدس 00:02:15
138 14:59:36 آرم استیشن لوگو در آسمان2 00:00:27
139 15:00:03 بچه‌های صبح - قسمت 5 00:28:59
140 15:29:02 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
141 15:29:24 وله آیا می دانید که 00:00:39
142 15:30:03 سرزمین کوچولوها - قسمت 6 00:22:49
143 15:52:52 اعلام برنامه 00:00:50
144 15:53:42 آنونس سینمایی خاندان پهلوی 00:01:00
145 15:54:42 لذت دانایی 00:04:10
146 15:58:52 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
147 15:59:02 تیزر مجموعه دهکده شادی 00:01:05
148 16:00:07 مل‌مل - قسمت 84 00:55:24
149 16:55:31 اعلام برنامه 00:00:55
150 16:56:26 ترافیک 00:02:02
151 16:58:28 آنونس سینمایی کلاس سوم ب 00:01:34
152 17:00:02 خرس‌های محافظ جنگل - قسمت 79 00:12:44
153 17:12:46 تیزر فیلم سینمایی فهرست مقدس 00:02:15
154 17:15:01 بچه‌های دهکده شادی 00:12:44
155 17:27:45 آنونس مجموعه پرفسور بالتازار 00:01:00
156 17:28:45 آنونس سینمایی خاندان پهلوی 00:01:00
157 17:29:45 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
158 17:30:02 بهمن و بختک 00:09:57
159 17:39:59 آنونس سینمایی کلاس سوم ب 00:01:34
160 17:41:33 وله رگلاژ 00:01:13
161 17:42:46 حدیث 00:00:33
162 17:43:19 تلاوت قرآن 00:06:41
163 17:50:00 اذان مغرب به افق تهران 00:04:28
164 17:54:28 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
165 17:54:38 پیام سلامت 00:00:44
166 17:55:22 اعلام برنامه 00:00:50
167 17:56:12 آگهی بازرگانی 00:03:51
168 18:00:03 اردوگاه حیوانات 00:21:09
169 18:21:12 پویه(پرچم ایران) 00:01:52
170 18:23:04 گروه تحقیق 00:03:37
171 18:26:41 آرم استیشن جوجه های آبی 00:00:38
172 18:27:19 تیزر مجموعه دهکده شادی 00:01:05
173 18:28:24 سبک زندگی 00:01:25
174 18:29:49 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
175 18:30:01 پاندای کونگ‌فو کار - قسمت 6 00:23:20
176 18:53:21 آنونس برنامه مل‌مل-1 00:01:15
177 18:54:36 ماجراهای دانی 00:02:05
178 18:56:41 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
179 18:56:51 آگهی بازرگانی 00:03:11
180 19:00:02 بچه‌های صبح - قسمت 3 00:29:12
181 19:29:14 اعلام برنامه 00:00:55
182 19:30:09 رامکال - قسمت 4 00:20:56
183 19:51:05 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
184 19:51:17 تیزر بزودی خوش‌مزه 00:00:30
185 19:51:47 گروه تحقیق 00:04:26
186 19:56:13 اعلام برنامه 00:00:50
187 19:57:03 آگهی بازرگانی 00:03:04
188 20:00:07 مل‌مل - قسمت 83 00:53:20
189 20:53:27 تیزر فیلم سینمایی فهرست مقدس 00:02:15
190 20:55:42 تیزر بزودی خوش‌مزه 00:00:30
191 20:56:12 آگهی بازرگانی 00:03:49
192 21:00:01 خرس‌های محافظ جنگل - قسمت 78 00:12:35
193 21:12:36 وله آیا می دانید که 00:00:40
194 21:13:16 آنونس سینمایی کلاس سوم ب 00:01:34
195 21:14:50 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
196 21:15:02 بچه‌های دهکده شادی 00:12:54
197 21:27:56 آنونس سینمایی خاندان پهلوی 00:01:00
198 21:28:56 آنونس مجموعه پرفسور بالتازار 00:01:00
199 21:29:56 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
200 21:30:06 کارآگاه نجار 00:22:53
201 21:52:59 تیزر تنبلی چشم 00:01:00
202 21:53:59 پویه(پرچم ایران) 00:01:52
203 21:55:51 کلیپ این پرچم بالاست 00:03:29
204 21:59:20 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
205 21:59:37 شب بخیر بچه‌ها 00:00:23


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها